نویسنده = علی‌رضا واعظی
تعداد مقالات: 4
2. تغییرپذیری مکانی عملکرد دانه گندم و ویژگی‌های خاک در کشت‌زارهای دیم منطقه نیمه‌خشک در جنوب استان زنجان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-78

علی‌رضا واعظی؛ فاطمه بابائی؛ مهدی طاهری؛ محمّد عباسی