نویسنده = جلال شیری
کاربرد مدل‌های تجربی و جنگل تصادفی در تعیین تبخیر- تعرق مرجع نواحی مرطوب

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-11

10.22034/ws.2021.12356

ناصر شیری مشاهیر؛ محمدحسین کاظمی؛ جلال شیری