نویسنده = حامد عظیمی
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی مستطیلی

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-96

سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ حامد عظیمی؛ عیسی ابتهاج