اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی حسین زاده دلیر

هیدرولیک رسوب استاد، دانشگاه تبریز

ahdalirtabrizu.ac.ir
041-33392787

سردبیر

دکتر ناصر علی اصغرزاد

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز

n-aliasghartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی اشرف صدرالدینی

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تبریز

sadraddinitabrizu.ac.ir
041-33392792

دکتر محمد رضا نیشابوری

فیزیک خاک استاد، دانشگاه تبریز

neshmrhotmail.com
041-33392019

دکتر علی اصغر جعفرزاده

رده بندی خاک و ارزیابی اراضی استاد، دانشگاه تبریز

jafarzadehtabrizu.ac.ir
041-33392019

دکتر امیر حسین ناظمی

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تبریز

ahnazemiyahoo.com

دکتر داوود فرسادی زاده

سازه‌های آبی استاد، دانشگاه تبریز

farsadi_dyahoo.com

دکتر یعقوب دین پژوه

منابع آب دانشیار، دانشگاه تبریز

dinpashohyahoo.com

دکتر مجید منتصری

منابع آب استاد،دانشگاه ارومیه

montaserihotmail.com

دکتر حسین رضایی

منابع آب استاد دانشگاه ارومیه

hrezaie1340gmail.com

دکتر جواد بهمنش

سازه های آبی استاد دانشگاه ارومیه

behmanesh_javadyahoo.com

دکتر حمید زارع ابیانه

آبیاری و زهکشی استاد،دانشگاه بوعلی سینا

zareabyanehgmail.com

دکتر نصرت اله نجفی

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استاد، دانشگاه تبریز

nanajafiyahoo.com

دکتر عباس صمدی

شیمی و حاصلخیزی خاک استاد دانشگاه ارومیه

ab.samadiyahoo.com

دکتر علی اکبر صفری سنجانی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

aa-safaribasu.ac.ir

دکتر محمد حسین محمدی

فیزیک خاک دانشیار، دانشگاه تهران

mohammadiznu.ac.ir

دکترامیر لکزیان

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

lakzianyahoo.com

دکتر محمود شفاعی بجستانی

سازه های آبی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

m_shafaiyahoo.com

دکتر علیرضا حسین پور

شیمی و حاصلخیزی خاک استاد، دانشگاه شهرکرد

hosseinpure-asku.ac.ir

دبیر اجرایی

خانم مهندس گیسو بخش زاده

شبکه های کامپیوتری وایرلس دانشکده کشاورزی

asci.tabrizugmail.com
33392037