تغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

  لجن فاضلاب در سال­های اخیر در بسیاری از کشورها به عنوان یک کود آلی ارزان قیمت و غنی از عناصر غذایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر لجن بیولوژیک کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی شاخص­های بیوشیمیایی و شیمیایی و نیز تغییرات آنها با زمان در یک خاک آهکی منتخب از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بود. آزمایش گلخانه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به ترتیب در شرایط دمایی و رطوبتی 4 ± 22 درجه سلسیوس و 75 درصد رطوبت ظرفیت مزرعه­ای خاک در مدت 6 ماه اجرا گردید. فاکتور اول مقادیر لجن شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 تن در هکتار و فاکتور دوم زمان­های انکوباسیون شامل 30، 90 و 180 روز بودند. نتایج نشان داد که در کلیه مقادیر مصرفی لجن، متوسط تعداد کل میکروارگانیسم­ها، تنفس تحریک شده با بستره، هدایت الکتریکی، کربوهیدرات قابل عصاره­گیری با آب داغ و درصد نیتروژن کل به ترتیب حدود 23، 53، 105، 58 و 138 درصد نسبت به شاهد به­طور معنی­دار افزایش یافتند. همچنین اثر زمان انکوباسیون بر کلیه پارامترها بجز جمعیت کل میکروارگانیسم­ها، در سطح احتمال یک درصد معنی­دار گردید. مقادیر کربوهیدرات و نیتروژن در تیمارهای لجن به طور معنی­دار در زمان 180 روز نسبت به 30 روز افزایش یافت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal Variations of Biochemical and Chemical Properties in a Calcareous Soil Amended with Tabriz Petrochemical Sludge

نویسندگان [English]

  • Fariba Abdollahi 1
  • Shokrollah Asghari 1
  • Naser Aliasgharzad 2
چکیده [English]

Recently, sewage sludge as a cheap organic fertilizer and rich in nutrients has received considerable attention in many countries. The aim of this study was to determine the effects of Tabriz petrochemical factorys biological sludge on some soil biochemical and chemical indices such as the number of microorganisms, substrate-induced respiration, electrical conductivity, hot water-soluble carbohydrates and total nitrogen as well as their temporal variations in a calcareous soil selected from Mohaghegh Ardabili Universitys Research Station. The greenhouse experiment was done as a factorial randomized complete block design with three replicates. The first factor was the rates of applied sludge as 0 (control), 25, 50, 75 and 100 ton/ha of air dry soil and the second factor was the incubation times as 30, 90 and 180 days. Incubation of the treatments was done at 22±4 C and 0.75 field capacity moisture for 6 months. The results indicated that the all rates of applied sludge significantly increased the average of number of microorganisms, substrate-induced respiration, electrical conductivity, hot water-soluble carbohydrates and the percentage of soil total nitrogen 23, 53, 105, 58 and 138% as respectively compared to the control. Also, the effect of incubation time on all parameters except for the number of microorganisms was significant. The rates of carbohydrate and nitrogen in sludge treatments significantly increased at 180 days rather than the 30 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical indices
  • Calcareous soil
  • Incubation time
  • Tabriz Petrochemical sludge