تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی‌کمپوست برخواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم‌شنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

     مطالعات میکروموفولوژیک در رابطه با اندازه خاکدانه‌ها، منافذ و نحوه توزیع آنها می‌تواند اطلاعات دقیق از ساختمان خاک را فراهم کرده و تفسیر رفتار خاک را تسهیل نماید. هدف از این تحقیق، بررسی اثر کاربرد مواد اصلاح‌کننده طبیعی (ورمی‌کمپوست و کود دامی پوسیده) بر خصوصیات میکرومرفولوژیک خاک می‌باشد که شامل الگوی توزیع اندازه منافذ خاک، خاکدانه‌ها، تخلخل کل و ساختمان (ریزساختار) در یک خاک لوم‌شنی می‌باشد. در این مطالعه فرض بر افزایش خاکدانه­سازی و تخلخل بر اثر کاهش نسبی منافذ میکرو و ماکرو نسبت به مزو و بهبود ساختمان خاک در مقایسه با تیمار شاهد می باشد. بدین منظور نمونه ها از ستون های خاک (لوله‌های PVC) با تیمارهای مختلف (خاک مخلوط شده با مقادیر متفاوت ورمی‌کمپوست و کود دامی پوسیده و تحت زمان­های مختلف انکوباسیون 30 و 180 روزه و در رطوبت (FC 75/0)  توسط جعبه‌های کوبیانا به ابعاد 6×4×3 سانتی‌متر از قسمت بالایی 30-0 سانتی­متری لوله­ها تهیه گردید. پس از هوا خشک شدن، نمونه‌ها بوسیله رزین و سخت کننده، سفت و سخت گردیده و از آن‌ها مقاطع نازک تهیه و با میکروسکوب پلاریزان مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده توسعه یافتگی ساختمان بویژه در سطح دوم هر دو اصلاح کننده (به ترتیب برای ورمی‌کمپوست و کود دامی پوسیده 5 و25 گرم در کیلوگرم خاک خشک) و زمان انکوباسیون 180 روز مشاهده شد که تأثیر قابل توجهی را بر خاکدانه‌سازی داشته و خاکدانه‌های درشت و کاملاً توسعه یافته را بوجود آورده‌اند. هر دو اصلاح کننده آلی، منافذ مزو و ماکرو را افزایش داده که در سطح دوم و زمان انکوباسیون 180 روز این تغییرات چشمگیر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Manure and Vermicompost Applications on Micromorphological Properties of a Sandy Loam Soil

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Jafarzadeh 1
 • Tarlan Shaikhavandi 1
 • Vida Montakhabi Kalajahi
 • Mohammadreza Neyshabouri 1
 • Shokrollah Asghari 2
چکیده [English]

Micromorphological observations on aggregates size, pores and their distribution can provide precise expression of soil structure and simplify the interpretation of soil behavior. This research aim was to study the effect of two natural organic conditioners (vermicompost and manure) on soil micromorphological characteristics such as pore and aggregates size distributions, total porosity and microstructure in a sandy loam soil. In this study it was assumed that the aggregation and porosity increase due to reduction in macro and micropores portion with respect to mesopores in soil, and the structure of the soil improves comparing with the control treatment. Soil sampling has been done by Kubina boxes (3×4×6 cm) in 0-30 centimeters of topsoil of soil columns treated by two conditioners and incubated during 30 or 180 days at 0.75Fc. All samples were impregnated with resin and hardener after drying and then thin sections were prepared and finally studied with polarizing microscope. Based on the obtained results, structure development by both conditioners especially at the second application rate (5 & 25 g/kg dry soil for vermicompost and manure, respectively) and 180 days of incubation was observed that had remarkable effect on aggregation and caused large and highly developed aggregates. Both organic conditioners increased meso and macropores conspicuously at the second application rate and 180 days of incubation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggregation
 • Micromorphology
 • Organic conditioner
 • Pore size distribution
 • Soil Structure
 • Total porosity