عوامل مؤثر بر اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در تعدادی از خاک¬های شمال و شمال¬غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در خاک سبب افزایش تحرک کروم و خطرات زیست محیطی ناشی از آن می­شود. لذا، بررسی عوامل مؤثر بر این واکنش حائز اهمیت است. در این تحقیق اثر pH، غلظت کروم و ماهیت محلول زمینه بر اکسایش کروم در تعدادی از خاک­های شمال و شمال غرب کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در محیط نیتراتی با افزایش pH از 3 به 5 افزایش یافت ولی در محیط کلرایدی بیشترین اکسایش در 4pH= انجام شد. با افزایش غلظت کروم، درصدCr(VI)  تولید شده در محیط کلرایدی کاهش یافت ولی در محیط نیتراتی تقریباً ثابت ­ماند.اکسایش Cr(III) به Cr(VI) با زمان در محیط کلرایدی روند صعودی داشت ولی در محیط نیتراتی در 30 دقیقه یا قبل از آن به حداکثر رسید. این بررسی نشان داد که مقدارCr(VI)  تولید شده در محیط نیتراتی با هیچ یک از ویژگی­های عمومی خاک­های مورد بررسی رابطه معنی­داری نداشت ولی در محیط کلرایدی با مقدار منگنز به­سهولت قابل کاهش رابطه مثبت معنی­دار داشت. همچنین مطالعات سینتیکی نشان داد که معادله­ پخش سهموی بهترین برازش را به داده­های سینتیکی اکسایش Cr(III) به Cr(VI) یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Oxidation of Cr(III) to Cr(VI) in Some Soils of North and North-West of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Rasoul Hosseini
  • Shahin Oustan
  • Naser Aliasghazad
  • Nosrotallah Najafi
چکیده [English]

The oxidation of Cr(III) to Cr(VI) in soils causes an increase in chromium mobility and subsequent environmental risks. In this research the influence of pH, Cr(III) concentration and the nature of background solution on chromium oxidation in some soils of north and north-west of Iran were investigated. The results showed that oxidation of Cr(III) to Cr(VI) in nitrate medium increased with increasing pH from 3 to 5, whereas such oxidation in chloride medium became greatest at pH=4. With increasing chromium concentration, percentage of Cr(VI) production decreased in chloride medium and was nearly constant in nitrate media. Oxidation of Cr(III) to Cr(VI) in chloride medium showed a rising increase during the experiment, whereas such oxidation reached a maximum during 30 minutes or earlier in nitrate medium. According to the results, the amount of Cr(VI) production in nitrate medium showed no relation with any general properties of the soils. However, the amount of Cr(VI) production in chloride medium was positively related to easily reducible manganese in the soils. Also, kinetics studies showed that parabolic diffusion equation was best fitted to the data of the oxidation of Cr(III) to Cr(VI).     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloride
  • Chromium
  • Easily reducible manganese
  • Nitrate