اثر آلودگی کادمیومی خاک بر برخی شاخص¬های فیزیولوژیک گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger L) در حضور و عدم حضور ریزجانداران محرک رشد گیاه

نویسندگان

چکیده

ریزجانداران محرک رشد گیاه به روشهای مستقیم و غیر مستقیم باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه می­شوند. برای بررسی اثر باکتری­های محرک رشد گیاه و قارچ ریشه­های آربوسکولار بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه بنگدانه، آزمایش گلخانه­ای به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت­های مختلف کادمیوم (0، 10، 30 و 100 میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک) و تلقیح میکروبی در سه سطح شاهد، PGPR (ترکیب سودوموناس‌های P. putida، P. fluorescens و P. aeruginosa) و AMF (ترکیب میکوریزهای G. mosseae، G. intraradices وG. fasciculatum) اجرا گردید. نتایج نشان داد تیمار­های آزمایش، طول ساقه و وزن خشک گیاه را در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی­داری (05/0P≤) افزایش دادند. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم در خاک از غلظت کلروفیل a،b  و میزان نسبی آب برگ (RWC) به طور معنی­داری) 05/0P≤) کاسته شد. با اینحال در گیاهان تلقیح شده با ریزجانداران محرک رشد افزایش قابل توجهی در کلروفیل a،b  و RWC مشاهده شد. مقدار کربوهیدرات‌های محلول و پرولین تحت تنش آلودگی، در گیاهان باکتریایی و قارچی نسبت به گیاهان شاهد به طور معنی­داری افزایش یافت. همچنین درصد همزیستی میکوریزی با افزایش کادمیوم در خاک به‌طور معنی‌داری (73% نسبت به Cd0) کاهش یافت. چنین استنباط می‌گردد که در شرایط تنش فلزات سنگین می­توان از ریزجانداران محرک رشد بعنوان افزاینده­های رشد گیاه بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil cadmium pollution on some physiological parameters of Hyoscyamus plant in presence/absence of growth-promoting microorganisms

نویسندگان [English]

  • solmaz Kazemalilo
  • Mirhassan Rasolisadaghiani
چکیده [English]

Plant growth promoting microorganisms enhance plant growth and yield by virtue of direct and indirect mechanisms. In this study the effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on plant height, yield, chlorophyll a, b, relative water content (RWC), carbohydrate and proline content of Hyoscyamus plant were evaluated. The soil was polluted with different concentrations of cadmium (0, 10, 30 and 100 mg kg-1 soil), and experiment was done in a factorial with randomized complete block design with three levels of microbial inoculation including fluorescent Pseudomonads as PGPR (P. putida, P.  fluorescence and P. aeruginosa), fungal inoculation with Glomus species as AMF (G. mosseae, G. intraradices and G. fasciculatum) and control condition (no inoculation). The results indicated that the experiment treatments increased significantly (P≤ 0.05) plant height, shoot dry weight compared to control condition. Furthermore, as cadmium concentration raised in soil the contents of chlorophyll a, chlorophyll b, and relative water significantly decreased. However, plants inoculated with PGPR and AMF showed considerable amount of chlorophyll a, b as well as RWC. Under Cd contamination, the contents of soluble sugar and proline increased in inoculated plants in comparison to control plants. Cd addition also significantly decreased (73% compared to Cd0) mycorrhizal root colonization. It is concluded that at the presence of Cd, inoculation with PGPR and AMF could sustain and promote plant growth.
EN_� >tPA h�B >، P. fluorescens و P. aeruginosa) و AMF (ترکیب میکوریزهای G. mosseae، G. intraradices وG. fasciculatum) اجرا گردید. نتایج نشان داد تیمار­های آزمایش، طول ساقه و وزن خشک گیاه را در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی­داری (05/0P≤) افزایش دادند. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم در خاک از غلظت کلروفیل a،b  و میزان نسبی آب برگ (RWC) به طور معنی­داری) 05/0P≤) کاسته شد. با اینحال در گیاهان تلقیح شده با ریزجانداران محرک رشد افزایش قابل توجهی در کلروفیل a،b  و RWC مشاهده شد. مقدار کربوهیدرات‌های محلول و پرولین تحت تنش آلودگی، در گیاهان باکتریایی و قارچی نسبت به گیاهان شاهد به طور معنی­داری افزایش یافت. همچنین درصد همزیستی میکوریزی با افزایش کادمیوم در خاک به‌طور معنی‌داری (73% نسبت به Cd0) کاهش یافت. چنین استنباط می‌گردد که در شرایط تنش فلزات سنگین می­توان از ریزجانداران محرک رشد بعنوان افزاینده­های رشد گیاه بهره برد.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMF
  • Cadmium
  • Carbohydrate
  • Chlorophyll
  • PGPR
  • Proline