ارزیابی عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های موجود در چند سامانه‌ آبیاری قطره‌ای (مطالعه موردی: حاشیه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشجوی سابق گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

بازده یک سامانه آبیاری قطره­ای به عملکرد هیدرولیکی قطره­چکان­ها و معیارهای طراحی بستگی دارد. بدون توجه به مشکلات قطره­چکان­ها ممکن است موجب عدم توزیع یکنواختی آب، افزایش مدت کار سامانه، تعویض پیوسته آن­ها، افزایش هزینه­های اقتصادی و حتی در برخی موارد منجر به شکست سامانه و برگشت به روش­های آبیاری سنتی می­شود. در این تحقیق عملکرد هیدرولیکی قطره­چکان­های موجود در سه مزرعه شامل عمان سامانی، فدک و امامیه در حاشیه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری می­باشد، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که یکنواختی توزیع آب توسط قطره­چکان­ها در مزارع عمان سامانی، فدک و امامیه به­ترتیب 8/56، 95 و 3/69 درصد است. تغییرات دبی در قطره­چکان­های مزارع عمان سامانی و امامیه بیشتر ناشی از عدم تأمین فشار مناسب، گرفتگی قطره­چکان­ها و دست­کاری آنها توسط کشاورزان غیر متخصص می­باشد. ضریب تغییرات هیدرولیکی قطره­چکان­های مزارع عمان سامانی، امامیه و فدک به­ترتیب دارای مقادیر 7/43، 2/28 و3/6  بودند که نشان­دهنده طراحی نامناسب هیدرولیکی دو مزرعه اول و طراحی صحیح مزرعه آخر می­باشد. در مجموع، عملکرد قطره­چکان­های میکرو فلاپر و دریپر مورد ارزیابی در مزارع عمان سامانی و امامیه، غیرقابل قبول و نتافیم در مزرعه فدک در حد عالی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydraulic Performance of Existing Drippers in Some Trickle Irrigation Systems (Case study: Sides of Zayandehroud River, Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • B Ghorbani 1
  • A Shahbazianfard2 2
1 Assoc. Prof. of Water Eng. Dept., Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Former M.Sc. Student of Water Eng. Dept., Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Efficiency of a trickle irrigation system depends on the hydraulic performance of drippers and the design criteria. Lack of attention to drippers problems may cause reduction in water distribution uniformity, increasing time of system working, permanent drippers replacing, increasing the cost of system and even system failure and returning to traditional systems. So, in this study, the performances of drippers at three fields including Oman Samani, Fadak and Emamieh at the sides of Zayandehroud river in Chaharmahal and Bakhtiari Province were evaluated.The results showed that indices the of uniformity distribution ofthe Omman Samani, Fadak and Emamiehwere 56.8, 95 and 69.3 percents respectively. The discharge variations of drippers of Omman Samani, Emamieh fields were mainly due to undesirable pressure, clogging of drippers and replacing existing drippers by non-expertized farmers. The hydraulic coefficients of variations of drippers at Omman Samani, Emamieh andFadak fields were obtained with the values of 43.7, 28.2 and 6.3, respectively that showed an unsuitable hydraulic design of the first two fields and a proper design of the last one. overall, the performances of Micro Flapper and Dripper emitters at the Omman Samani and Emamieh fields were undesirable and the Netafim one at the Fadak field had an excellent performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge variations of drippers
  • Drip Irrigation
  • performance
  • Uniformity
Abedi Kopaei G and Bakhtiarifar A, 1383. The impact of purified weakest water on hydraulic characteristics of different drippers used in trickle irrigation systems. Journal of Agriculture and Natural Resources, 8(6): 33-42. 
Al-Ghobari HM, 2007. Field evaluation of drip irrigation systems in Saudi Arabia, Pp.500-510.  In: Water Resources Management IV, Brebbia CA, Wessex Institute of Technology, UK and AG Kungolos, University of Thessaly, Greece.
Ali Houri M and Alizadeh A, 1385. Evaluation and hydraulic performance of drippers at different temperatures and pressures. The First National Conference in Irrigation and Drainage Networks Management, Ahvaz, Iran.   
Anonymous 2003. Field evaluation of micro irrigation systems. American society of Agricultural Engineering (ASAE), New York, EP458:760-765.
Binam, 1391. Report on quality of water resources in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Regional Water Company of Chaharmahal and Bakhtiari Province.
Farasati M, 1387. Performance evaluation of some types of regulating drippers used in sloping lands. MSc Thesis, Faculty of Engineering and Water Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.  
Gangi F, Boromandnasab S and Behzad M. 1390. Assessment of manure irrigation impact on clogging of several types of drippers used in trickle irrigation system. MSc Thesis, Faculty of Engineering and Water Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.  
Keller J and Karmeli D, 1974. Trickle irrigation design parameters. Transaction of the ASAE 17(4): 678-684.
Kirnak H, Doghan E, Demir S, Yalcin S, 2004. Determination of hydraulic performance of trickle irrigation emitters used in irrigation systems in the harran. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28: 223-230.
Merriam JL and Keller J, 1978.  Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management. Utah State University, Utah.
Mohammed A, Almajeed AA, 2013. Evaluation the hydraulic performance of drip irrigation. Global Journal of   Researches in Engineering General Engineering 13 (2): 12-18.
Mostafazadeh B, Attaei M and Eslamian SS, 1377. Evaluation of drip irrigation schemes implemented in Isfahan region and studying the possibility of their correction. The Ninth National Committee of Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.
Shokri H, Soltani M and Boromandnasab S, 1389.  Evaluation of solid set irrigation systems with moving sprinklers in Mehran Township, The Third National Congress in Irrigation and Drainage Networks Management, Faculty of Engineering and Water Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.  
Zamanian M, Fatahi R, Boromandnasab S, Shamohamdi Sh and Parvanak K, 1391. Performance evaluation and hydraulic characteristics of drippers used in country-level projects. The fourth seminar of sustainable pressurized irrigation methods, Institute of Agricultural Engineering and technology, Karag, Iran.