مقایسه روش انحراف از درصد بهینه (DOP) و روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) برای ارزیابی تعادل تغذیه‌ای پیاز در استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

برای تعیین شاخص­های انحراف از درصد بهینه (DOP) و روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) ارزیابی وضعیت تغذیه­ای پیاز (Allium cep a L.) و مقایسه دو روش مذکور، نمونه­های برگ از 50 مزرعه جمع­آوری و غلظت­های عناصر غذایی N، P،K ، Ca،Mg ،Fe ،Mn ، Zn ،Cu و B تعیین شدند. با توجه به مقدار عملکرد، مزارع به دو گروه، مزارع با عملکرد بالا و پایین تقسیم شدند. نرم­های DRIS برای نسبت­های مختلف عناصر غذایی تعیین شدند.  شاخص­های  DRIS برای ارزیابی تعادل تغذیه­ای عناصر غذایی محاسبه شدند. شاخص­های DOP از غلظت­های بهینه عناصر غذایی حاصل از روابط بین شاخص­های DRIS تعیین گردید. غلظت­های بهینه عناصر غذایی حاصل از روابط بین شاخص­های DRIS و غلظت عناصر غذایی با در نظر گرفتن شاخص DRIS برابر با صفر محاسبه گردید. غلظت بهینه، برای عناصر غذایی پر­مصرف N، P، K، Ca و Mg به­ترتیب 94/2، 27/0، 40/4، 82/1 و 25/ 0درصد و برای عناصر غذایی کم­مصرف Fe، Mn، Zn، Cu و B به­ترتیب 107، 48، 19، 13 و 26 میلی­گرم بر کیلو­گرم تعیین شدند. از لحاظ میانگین شاخص­های DRIS ، ترتیب نیاز غذایی برای عناصر کم­مصرف و پر­مصرف به­صورت Cu>Ca>K=Mn>P>B>Mg>Zn>N>Fe در مزارع با عملکرد پایین به­دست آمد. از لحاظ میانگین شاخص­های روش DOP، ترتیب نیاز غذایی برای عناصر پر­مصرف و کم­مصرف به­صورت  Ca>K>Cu>P>B>Mn>Mg>N>Fe>Znبرای مزارع با عملکرد پایین به­دست آمد. مقایسه شاخص­های DRIS عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف با شاخص­های DOP نشان داد که در هر دو شاخص عناصر کلسیم، پتاسیم و مس منفی­ترین شاخص در مزارع با عملکرد کم بودند که حاکی از تشابه زیاد بین دو روش در تفسیر نتایج تجزیه برگ می­باشد. درباره کارآیی نرم­های  DRISو DOP  تعیین شده زمانی می­توان اظهار نمود که از درستی نرم­های تعیین شده از طریق آزمایش­های کودی در مزارع پیاز با عملکرد کم اطمینان حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing of Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method and Diagnostic Recommendation Integrated System (DRIS) for Nutritional Balances of Onion (Allium cepa L.)

نویسندگان [English]

  • M Feyzizadeh 1
  • A SAmadi 2
چکیده [English]

Determining deviation from optimum percentage (DOP) index and diagnostic recommendation integrated system (DRIS) index for evaluation of nutritional status of onion (Allium cepa L.) and also for comparison of these two procedures, leaf samples were collected from 50 fields and N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentrations were determined. On the bases of crop yield, the fields were divided into two groups with low and high yielding populations. DRIS norms were determined for the different nutrients ratios. DRIS indices were calculated to evaluate nutrients balances. The optimum concentrations as reference values were used for the calculating of DRIS indices. The optimum nutrients concentrations in leaf were calculated from relationships between DRIS index and nutrient concentrations considering the fitted models show points where the DRIS indices are equal to zero. The optimum macro nutrient concentrations were, 2.94, 0.27, 4.40, 1.82, and 0.25 % N, P, N, Ca, Mg, and for micro nutrients107, 50, 18, 13, 27 mg/kg for Fe, Mn, Zn, Cu, B, respectively.. On the bases of DRIS indexe means, the respective for requirement of micro nutrients and macro nutrients were Cu>Ca>K=Mn>P>B>Mg>Zn>N>Fe in low yielding farms. On the bases Means of DOP indexes, the respective for requirement of micro nutrients and macro nutrients were Ca>K>Cu>P>B>Mn>Mg>N>Fe>Zn in low yielding farms. Comparison of the DRIS indices for macro and micro nutrients with the DOP indices revealed that Ca, K and Cu were the most deficient elements in all low-yielding fields showing that both methods provide similar information in the interpretation of results of leaf analysis. To validate DRIS norms and verify the efficiency of DRIS and DOP as methods for improving the interpretation of analysis results of leaf, the fertilizer experiments should be conducted on onions in a low-yielding field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DOP
  • DRIS
  • Onion
  • Optimum concentrations
امامی ع، 1375. روش­های تجزیه گیاه. مؤسسه خاک و آب، تهران. نشریه فنی شماره 982.
بای­بوردی ا، 1377. بررسی تاثیر کود ازته در کنار مصرف عناصر کم مصرف آهن، روی ومنگنز بر کمیت و کیفیت پیاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشگاه تبریز.
خارا ج، 1385. کمبود و سمیت مواد غذایی در گیاهان زراعی. (ترجمه). انتشارات مهد تمدن، اردبیل.
سالاردینی ع ا، 1382. حاصلخیزی خاک. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ایران.
صمدی ع و مجیدی ع، 1389. برآورد نرم­های سیستم تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و مقایسه آن با انحراف از درصد بهینه(DOP) در انگور سفید بیدانه. نشریه علوم خاک وآب، جلد 24، شماره 2، صفحه­های 89 تا 105.
کشاورز پ و ملکوتی م­ج، 1382. جایگاه بور در تغذیه گیاهان. انتشارات سنا.
معزاردلان م و ثواقبی فیروزآبادی غ، 1381. مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تهران.
ملکوتی م­ج، 1382. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ملکوتی م­ج و بای بوردی ا، 1378. روی عنصر مهم و فراموش شده در چرخه حیات گیاه و انسان. مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران. نشریه فنی شماره 80، صفحه 14.
ملکوتی م­ ج، بای­بوردی ا، طباطبایی س­ج، 1383. مصرف بهینه کود گامی موثر در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت و کاهش آلاینده­ها ذر محصولات سبزی و صیفی و ارتقا سطح سلامت جامعه. نشر علوم کشاورزی کاربرد، تهران، ایران.
ملکوتی م­ج و طهرانی م­م، 1378. نقش ریز مغذی­ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی عناصر خرد با تاًثیر. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ملکوتی م­ج، کریمیان ن­ک و کشاورز پ ، 1384. روش تشخیص کمبود عناصر غذایی گیاهان و توصیه کودی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
Angeles DE, Sumner M E and Barbour NW, 1990. Preliminary nitrogen, phosphorous, and potassium DRIS norms for pineapple. Horticultural Science 25: 652-65.
Barker AV and Pilbeam DJ, 2007. Handbook of Plant Nutrition. Taylor and Francis Group.
Beaufils ER, 1973. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS). Pietermaritizburg: University of Natal. Soil Science Bulletin 1: 132.
Caldwell J O N, Sumner M­E and Vavrina CS, 1994. Development and testing of preliminary foliar DRIS norms for Onions. HortScience, Alexandria 29:1501-1504.
Elwali A M O and Gascho GJ, 1983. Sugarcane Response to P, K. and DRIS Corrective Treatments on florida Histosols. Agricultural Journal 75: 79-82.
Faust, M. 1989. Physiology of temperate zone fruit trees, John Wiley and Sons. Inc. New York.
Ghadiri H, Shea P­J and Wicks G­A, 1984. Interception and retention of Atrazin by wheat stubble. Weed Science Society of America 32: 24 – 27.
Haby VA, Russelle MP and Skogleg EB, 1985. Testing Soils for Potassium, Calcium, and Magnesium. Soil Science Society of America Book Series 3: 181-227.
Hadwani A J, 1989. Depthwise distribution of different forms of born in relation to soil properties in medium black soils of Gujarat. Indian Society of Soil Science 37: 295-300
Hartz TK, Miyao EM and Valencia JG, 1998. Evaluation of the nutritional status of processing tomato. Horticultural Science, Alexandria 33: 830-832.
Jimenez SJ, Pinochet Y, Gogorcena JA and Betran MA M, 2007. Influence of different vigour cherry rootstocks on leaves and shoots mineral composition. Scientia Horticulturae. 112: 73-79.
Lagatu H and Maume L, 1924. Évolutionremarquablement régulière de certain rapportsphysiologiques (chaux, magnésie, potasse) dansles feuilles de alimentée. French Academy of Sciences. 179: 782–785.
Letzsch, W.S., M.E. Sumner. 1984. Effect of population size and yield level in selection of Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) norms. Commun, Soil Science and Plant Analysis 15: 997-1006
Malavolta E. and Malavolta ML, 1989. Diagnose foliar: princípios e aplicações. In: B U L L, LT, Rosolem, CA Interpretação de análise química de solo e planta para fins de adubação. Botucatu, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, 227-308.
Montanes L, Heras L, Abadia J and Sanz M, 1993. Plant analysis interpretation based on a new index: Deviation from Optimum Percentage. Plant Nutrition 16: 1289-1308
Pearson R. C. and Goheen A. C, 1998. Compendium of Grape Diseases. 4th Edition. The American Phytopathological Society, USA.
Reis, R.D. A. and P.H. Monnerat. 2002. Sugarcane nutritional diagnosis with DRIS norms established in Brazil, South Africa, and the United States. Plant Nutritio 25: 2831-2851.
Rothstein DE and Cregg BM, 2005. Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of Fraser fir(Abies fraseri). Forest Ecology Management 219: 69–80.
Sanz M, 1999. Evaluation of interpretation of DRIS system during growing season of the peach tree: Comparing them with DOP method. Commun. Soil Science and Plant Analysis 30: 1025-1036.
Sharma J, Shikhamany SD, Singh RK and Raghupathi HB, 2005. Diagnosis of nutrient imbalance in Thompson seedless grape grafted on Dog Ridge rootstock by DRIS. Soil Science and Plant Analysis 36: 2823-2838.
Silveria CP, Nachtigall GR, and Monteiro FA, 2005. Norms for the diagnosis and recommendation integrated system for signal grass. Science of Food and Agriculture 62: 513-519.
Walworth JL and Sumner ME, 1988. The diagnosis and recommendation integrated system (DRIS). Advances Soil Sciences 6:149-188.
Yuanmao J, ManRu G and HuaiRui S, 1995. Nutrient diagnosis of straking delicious apple. Acta Horticulturae Sciences 22: 215-22.