کاربرد روش انحراف از درصد بهینه برای تعیین تعادل تغذیه‌ای باغ‌های لیمو‌‌ترش در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده

میانگین عملکرد لیموترش در باغ­های کشور، در مقایسه با میانگین جهانی، کمتر است. شاخص انحراف از درصد بهینه[1] (DOP) روشی ساده است که می­توان برای طراحی برنامه­های کوددهی متعادل استفاده کرد. این شاخص نشان­دهنده وضعیت تغذیه­ای گیاه و کمبود و یا زیادی عناصر غذایی در گیاه بوده و می­تواند برای اولویت­بندی نیاز گیاه به عناصر غذایی استفاده شود. برای انجام این تحقیق، سه منطقه مهم استان شامل هشتبندی، میناب مرکزی و رودان انتخاب و در هر منطقه 20 باغ لیموترش در نظر گرفته شد (جمعاً 60 باغ). نمونه‌برداری‌های مربوط به برگ و همچنین اندازه­گیری عملکرد انجام شد. متوسط  شاخص انحراف از درصد بهینه برای عناصر غذایی محاسبه شد. بر این اساس ترتیب نیاز به عناصر غذایی در باغ­های لیموترش استان هرمزگان به­صورت Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> P تعیین گردید. ارقام مرجع به­دست آمده در این تحقیق را می­توان در هر باغ لیموترش استان هرمزگان برای ارزیابی تعادل تغذیه­ای با روش  DOP استفاده کرد و تصمیم­گیری مناسب را انجام داد. همچنین توصیه می­شود با توجه به نتایج این تحقیق، مصرف عناصر کم‌مصرف منگنز، آهن و روی در این باغ‌ها در­­ اولویت قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Deviation from Optimum Percentage (DOP) to Determine the Nutritional Balance of Sour Lemon Gardens in Hormozgan Province

نویسنده [English]

  • Y Hoseini
چکیده [English]

The average yield of sour lemon orchards in the country is lower as compared to the global average. Deviation from optimum percentage (DOP) is a simple method that can be used to design a balanced fertilization program.The index indicates the nutritional status and nutrient deficiency or excess, and can be used to prioritizes the plants nutrients need. For this study, three important areas of Hashtbandi, central Minab and Roodan in the province were selected, and 20 gardens of sour lemon were considered in each area (total 60 gardens). The sampling of the leaves as well as yield measurement were done. The average of DOP was calculated for the nutrients. According to this, nutritional priorities were determined as Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> P for sour lemon gardens in Hormozgan province. The reference values that was obtained in this study, could be used in Hormozgan gardens sour lemon to evaluate the nutritional balance with DOP method and to make as appropriate decision. Consumption ofthe micronutrients manganese, iron and zinc in these gardens was a priority based on the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviation from optimum percentage (DOP)
  • Nutritional balance
  • Sour lemon
ابطحی ع، 1371. حد تحمل گیاهان به شوری. نشریه فنی شماره 16. بخش خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
امامی ع، 1375. شرح روش های تجزیه گیاه (جلد اول). نشریه شماره 982، موسسه تحقیقات خاک وآب، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت کشاورزی، تهران، ایران. 128 صفحه.
تدین‌نژاد م، 1384. تعیین وضعیت تغذیه‌ای خیارسبز گلخانه‌ای توسط روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در برخی از گلخانه‌های اصفهان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. 30 صفحه.
ثواقبی غ‌ر، ملکوتی م‌ج و اردلان م، 1378. کاربرد روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در تعیین تعادل تغذیه‌ای گندم. نشریه 1091، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران. 9 صفحه.
دردی‌پور ا، امامی پ و دریاشناس ع‌م، 1391. ارزیابی تعادل تغذیه‌ای در باغ‌های هلو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP). مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 2، شماره1، صفحه­های 79 تا 94.
 دریاشناس ع‌م و ثقفی ک، 1389. تعیین و ارزیابی نرم‌های استاندارد عناصر غذایی به‌روش CND برای بهینه‌سازی توصیه‌های کودی در چغندرقند. اولین کنگره چالش‌های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. 12 -10 اسفند، هتل المپیک، تهران، ایران.
حسینی ی، 1389.  بررسی مصرف کود در اراضی زراعی استان هرمزگان. اولین کنگره چالش‌های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. 12-10 اسفند، هتل المپیک، تهران، ایران.
حسینی ی ،1385. بررسی وضعیت تغذیه‌ای لیموترش در باغ‌های میناب و رودان برای تعیین مناسب‌ترین رابطه بین تغذیه و عملکرد آن.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. 37 صفحه.
گودرزی ک‌ا، 1386. بررسی رابطه شاخص تعادل غذایی با عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی انگور. نهال و بذر، جلد 23، شماره1، صفحه­های 75 تا 85.
سجادی ا‌س، 1375.  تعیین حد متعادل عناصر غذایی در چغندر قند با روش DRIS. نشریه 984، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران، 43 صفحه.
علائی یزدی ف و برزگری فیروزآبادی غ‌ر،1380. تفسیر نتایج آزمون و مدیریت حاصل‌خیزی خاک. دفتر تولید برنامه‌ها و انتشارات فنی مدیریت آموزش و ترویج. سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، یزد، ایران.
صمدی ع و مجیدی ع، 1389. تعیین اعداد مرجع روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و مقایسه آن با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در انگور سفید بیدانه. مجله پژوهش‌های خاک (علوم خاک و آب)، جلد 24، شماره2، صفحه­های 89 تا 105.
ملکوتی م‌ج و طباطبایی س‌ج، 1378. تغذیه صحیح درختان میوه. نشر آموزش کشاورزی. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، سازمان تات، کرج، ایران.
میران ن و صمدی ع، 1391. ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای چغندر قند با استفاده از روش DRIS و مقایسه آن با روش DOP در استان آذربایجان غربی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، جلد 16، شماره61، صفحه­های 197 تا 206.
Erner Y, Cohen A and Magen  H, 1999. Fertilizing for Higher Yield Citrus. 2nd revised ed, IPI Bull. No. 4. International Potash Institute Basel, Switzerland.
Hosseini Y, Basirat M, Saleh J, Reza Zadeh R, Askari A‌H  and Ghoryshi M, 2014. Assessment of nutritional status in date palm (Phoenix dactylifera) orchards of cv. Piarom through deviation from optimum percentage (DOP) method. Pp. 459-463. Proceeding of  the Fifth International Date Palm Conference. 16 - 18 March., Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Montanes L, Heras L, Abadia J  and Sans M, 1993. Plant analysis interpretation based on a new index: deviation from optimum percentage (DOP). Journal of Plant Nutrition 16: 1289-1308.
Sanz M, 1999. Evaluation of interpretation of DRIS system during growing season of the peach tree: comparison with DOP method. Communications in Soil Science and Plant Analysis 30(7&8): 1025-1036.
Sharma J, Shikhamany SD, Singh RK and Raghupathi HB, 2005. Diagnosis of nutrient imbalance in Thompson seedless grape grafted on Dog Ridge rootstock by DRIS. Soil Science and Plant Analysis36: 2823-2838.
Srivastava SK, 2012. Advances in Citrus Nutrition. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. 475 P.
 Sumner ME, 1990. Advances in the use and application of plant analysis. Communications in Soil Science and Plant Analysis 21(13-16): 1409-1430.
 Troeh FR and Thompson LM, 2005. Soils and Soil Fertility. Sixth Edition. Blackwell publishing, Towa, USA.