تجزیه و تحلیل هیدرودینامیکی جریان‌های غلیظ اندازه‌گیری شده در مخزن سد دز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 سد دز یکی از سدهای مهم کشور ایران می‏باشد که حجم کل اولیه مخزن آن 3/3 میلیارد مترمکعب بوده است. برای شناخت دقیق جریان‌های غلیظ احتمالی در مخزن سد دز و میزان اثر آن‌ها در رسوب گذاری، در تاریخ 18آذر 1381 لغایت 10 تیر 1382 اندازه‌گیری‏هایی به منظور ثبت جریان‌های غلیظ احتمالی انجام گردید. در طول ‏این مدت 7 واقعه جریان غلیظ صورت پذیرفت.  تمرکز بر روی نتایج پروفیل‏های سرعت نشان می‏دهند که بطور کلی ضریب بی بعد شدت تسلسل ذرات سیال محیطی ( ) جریان غلیظ در مخزن سد دز در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دارای مقادیر بالاتری می‌باشد. این وضعیت عمدتاً وابسته به غیریکنواختی مقاطع و پیچان رود بودن مسیر و زبری کف می‏باشد که باعث افزایش تسلسل ذرات سیال محیطی می‌گردد. همچنین تجزیه و آنالیز آماری بر روی پروفیل‏های بی بعد سرعت به وسیله نرم‌افزار SPSS صورت گرفت و نتایج آن با داده‏های آزمایشگاهی مقایسه گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Analysis of Turbidity Currents Measured in Dez Dam Reservoir

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Zayrie
  • Mehdi Ghomeshi
چکیده [English]

Dez Dam is one of the most important dams in Iran. The total initial storage volume of the reservoir was 3.3 Billion cubic meters. To find the characteristics of the turbidity current that may occur in the reservoir and understand its effects on sedimentation, measurements were made in this reservoir from 8th  December 2002 to 30th  June 2003. During this period, seven events of turbidity current events were recorded. Focusing on the velocity profiles results showed that generally the measured water entrainment coefficients (Ew) were higher, as compared with the existing laboratory data. This state strongly depended on the non-uniformity of the cross sections, tortuosity of the channel and bed roughness that increased the water entrainment. Also, a statistical analysis was performed on the dimensionless velocity profiles using SPSS software, and the results were compared with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dez dam
  • Flow hydrodynamics
  • SPSS software
  • Turbidity current
  • Water entrainment