مدیریت منابع آب زیرزمینی آبخوان قم-کهک با استفاده از شبیه‌سازی و اعمال گزینه‌های مختلف مدیریتی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم

چکیده

اعمال گزینه‌های مدیریتی برای استفاده از منابع آب زیرزمینی به‌منظور جلوگیری از نابودی آبخوان و خسارت‌های ناشی از افت تراز آب ضروری است. در این مطالعه، با استفاده از مدل‌های GCM و GMS، متغیرهای اقلیمی و آبخوان قم-کهک در دوره مشاهداتی 16 ساله (2017-2001) شبیه‌سازی و واسنجی شدند. 10 گزینه‌مختلف مدیریتی، (1) افزایش 15 درصد برداشت بدون لحاظ تغییر اقلیم، (2) افزایش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM3-A2)، (3) افزایش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-A2)، (4) افزایش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM3-B2)، (5) افزایش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-B2)، (6) کاهش 15 درصد برداشت بدون لحاظ تغییر اقلیم، (7) کاهش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM3-A2)، (8) کاهش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-A2)، (9) کاهش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM3-B2)، (10) کاهش 15 درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-B2) تعریف و اثرات اعمال آنها بر تراز آب زیرزمینی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که گزینه‌های مدیریتی اول و ششم بهترین گزینه‌ها بودند. در گزینه اول با افزایش برداشت، تراز 18/2 متر و کم‌تر از بقیه گزینه‌ها کاهش یافت. در گزینه ششم با کاهش برداشت تراز 14/2 متر و بیش‌تر از سایر گزینه‌ها افزایش یافت. بیش‌ترین کاهش تراز و کم‌ترین افزایش تراز آبخوان در مدت 16 سال به‌ترتیب مربوط به گزینه‌های سوم و هشتم به‌اندازه 38/2 متر و 94/1 متر بودند. گزینه مدیریتی سوم بیش‌ترین تأثیر را بر کاهش تراز و گزینه ششم بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش تراز آبخوان داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Groundwater Resources Management of Qom-Kahak Aquifer Using Simulation and Application of Different Management Options

نویسندگان [English]

  • Sepideh Jalili 1
  • Parisa-Sadat Ashofteh 2
1 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Associ. Prof., Dept. of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Previous researches show that the situation of underground water tables in Iran is dire. Therefore, it is necessary to make changes in the current management of water resources. Also, in the discussions related to the application of water resource management options, the effect of climate change and its related uncertainty have either not been considered or have been rarely considered. The aim of this research was to management of underground water resources of Qom-Kahak aquifer under different options. First, the groundwater flow of the study area was simulated and calibrated using GMS software. Then, 10 management options were applied to the model considering the effects of climate change and without considering these effects, and the aquifer balance status was investigated under the effect of these management options. In order to obtain a suitable solution to balance the water of aquifers, the implementation of this research can be of great help to water resource managers and planners.
 
Methodology
In this study, using GCM and GMS models, climatic variables and Qom-Kahak aquifer were simulated and calibrated in a 16-year observation period (2001-2007). Ten different management options, (1) 15% increase in withdrawal without climate change, (2) 15% increase in harvest withdrawal in terms of climate change (HadCM3-A2), (3) 15% increase in withdrawal in terms of climate change (Hybrid-A2), (4) 15% increase in withdrawal in terms of climate change (HadCM3-B2), (5) 15% increase in withdrawal in terms of climate change (Hybrid-B2), (6) 15% decrease in withdrawal in terms of climate change, (7) 15% decrease in withdrawal in terms of climate change (HadCM3-A2), (8) 15% reduction in withdrawal in terms of climate change (Hybrid-A2), (9) 15% decrease in withdrawal in terms of climate change (HadCM3-B2), (10) 15% reduction in withdrawal in terms of climate change (Hybrid-B2), was defined and the effects of their application on groundwater level were analyzed.
 
Findings
The results obtained from the application of the management options of 15% increase in harvesting due to the effects of climate change by the developed Hybrid model and the HadCM3 model showed that the reduction of the underground water level under the A2 scenario is more than the reduction of the level obtained under the B2 scenario. Also, by applying the management options of 15% reduction in harvesting due to the effects of climate change, it was determined that the increase in the aquifer level under the A2 scenario is less than the increase in the level under the B2 scenario. This issue is due to the lower predicted rainfall of these models under the A2 emission scenario. Finally, after examining the results of applying the management option without the effects of climate change and assuming the continuation of the current rainfall trend, it was found that with a 15% reduction in harvesting, the increase in water level is more than other options, and by increasing this amount of harvesting, the reduction in water level is less than that of other options. As a result, it can be concluded that among the management options presented in this research, the options of increasing and decreasing the harvest by 15% without considering the effects of climate change are the best management options and the results indicate a positive reaction of the aquifer to this management option, and in contrast to the management option of increasing and harvest reduction in terms of climate change effects by the developed Hybrid model and the HadCM3 model under the A2 scenario are the worst options.
Conclusion
Using the results of these management options, researchers and users of the Qom-Kahak aquifer can understand the effects of reducing and increasing harvesting and take the necessary solutions and decisions to prevent possible losses. According to the obtained results, applying the option of reducing the harvest by only 15% can be considered as a suitable management solution to improve the situation of the Qom-Kahak aquifer. There are solutions to reduce harvesting in the area, which can be mentioned saving and optimal water consumption in the agricultural sector, preventing the harvesting of unauthorized wells and preventing the digging of new wells, artificial recharge of the aquifer through the drilling of injection wells, continuous monitoring of water consumption, making managers and operators aware of the value of underground water resources, using the results of research conducted in the field of water resources management and cultural works such as making people aware of the value of water through national media, including materials in the field of students' awareness to prevent water wastage, preventing water contamination, etc.
In this research, in order to manage the Qom-Kahak aquifer, the underground water flow was first simulated and calibrated using the GMS model during the observation period (2001-2017). Then, with the aim of improving the condition of the aquifer, different management options of crop change without the effect of climate change and considering these effects were evaluated. The results of applying these management options showed the high importance of harvesting on the water level situation in the future periods. Because after applying the management option of 15% reduction in harvest due to climate change and decrease in rainfall, the underground water level in all observation wells increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emission scenarios
  • GMS model
  • GCM model
  • Groundwater level
  • Hybrid model
Akter A and Ahmed Sh, 2021. Modeling of groundwater level changes in an urban area. Sustainabe Water Resources Management 7 (7): 1-20.
Amiri R, Mirzaei SY, Chitsazan M and Nadri A, 2016. Investigation of the status of aquifer of Medavad-Dalun plain under applied management scenarios using the GMS model. In: Proceedings of the First National Water Management Congress with the Approach of Optimal Water Use in Agriculture, Hamedan Regional Water Company, Hamedan, Iran, 12 Aug. (In Persian with English abstract).
Anonymous, 2000. U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment-Description and Results: U.S. Geological Survey Digital Data Series DDS-60, version 1.1, four CD-ROM set.
Anonymous, 2012. Semi-detailed studies of groundwater in Qom area, Entesharat of Regional Water of Qom Province, Qom. (In Persian with English abstract).
Anonymous, 2013. Semi-detailed studies of groundwater resources in Qom Kahak study area, Entesharat of Regional Water of Qom Province, Qom. (In Persian with English abstract).
Daneshvar Vousoughi F, Dinpazhoh Y and Aalami M, 2011. Effect of drought on groundwater level in the past two decades (Case study: Ardebil Plain). Water and Soil (Science) 21 (4): 165-179. (In Persian with English abstract).
Fattahi MM, 2014. A study of changes in surface and groundwater resources in Qom Province, The First National Conference on Water Crises and Challenges in the Salt Lake Basin, Qom, June 10. (In Persian with English abstract).
Ghobadian R, Bahrami Z and Dabagh Bagheri S, 2016. Applied management scenario to predict fluctuations in groundwater levels with MODFLOW conceptual and mathematical models (Case Study: Khazal-Nahavand Plain). Journal of Ecohydrology 3 (3): 303-319. (In Persian with English abstract).
Ghodrati M and Barzegari F, 2016. Groundwater models, GMS model applied training (2th ed.). Tehran: Entesharat Simaye Danesh.
Hojipour M, Zakerinia M, Ziaei A and Hesam M, 2014. Assessing the impact of management scenarios on Bojnoord plain water resources using the WEAP Model. In: Proceedings of the Second National Congress on Water Crisis (Climate change, Water and Environment), Shahrekord Unversity, Shahrekord, Iran, 9-10 Sep. (In Persian with English abstract).
Hollermann B, Giertz S and Diekkruger B, 2010. Benin 2025-Balancing future water availability and demand using the WEAP ‘Water Evaluation and Planning system’ system. Water Resources Management 24 (13): 3591-3613.
Intergovernmental Panel on Climate Change – Data Distribution Center (IPCC-DDC), 1988. http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/.
Jones PD and Hulme M, 1996. Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation: Methods and illustrations. International Journal of Climatology 16 (4): 361-377.
Jonubi R, Rezaei H and Behmanesh J, 2013. Groundwater level management through surface and subsurface water conjunctive using MODFLOW model (Case study: Urmia Plain). Journal of Water Management and Irrigation 3 (1): 49-68. (In Persian with English abstract).
Karimi O, Asadi E, Fakheri Fard A and Dinpazhoh Y, 2020. Integrated management and underground water for the recovery of aquifers (Case study: Marand plain). Iranian Water Researches Journal 14 (4): 123-140. (In Persian with English abstract).
Kresic N, and Panday S, 2021. Modeling of groundwater flow and transport in coastal karst aquifers. Hydrogeology Journal 29: 249-258.
Li X, Zhao Y, Shi Ch, Sha J, Wang Zh L and Wang Y, 2015. Application of water evaluation and planning (WEAP) model for water resources management strategy estimation in coastal Binhai New Area, China. Ocean & Coastal Management 106: 97-109.
Moghadam SH, Ashofteh PS and Loáiciga HA, 2021. Use of surface water and groundwater under climate-change: Khoramabad basin, Iran. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management. Doi: 10.1680/jwama.19.00011.
Moharram SH, Gad MI, Saafan TA and Khalaf Allah S, 2012. Optimal groundwater management using genetic algorithm in El-Farafra Oasis, Western Desert, Egypt. Water Resources Management 26 (4): 927-948.
Panjali Zadeh A and Kamali N J, 2017. Analysis and evaluation of groundwater operation using MODFLOW software in Kerman. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Contemporary IRAN, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 16 Aug. (In Persian with English abstract).
Pourhaghi A, Akhondali A, Radmanesh F and Mirzaee Y, 2016. Manage the groundwater sources exploration of the Nourabad Plain in the drought conditions with MODFLOW modeling. Journal of Eco Hydrology 3 (3): 303-319. (In Persian with English abstract).
Yazdan Panah T, Khodashenas SR, Davari K and Ghahraman B, 2008. Water resources management using the WEAP model (Case Study: Azghand Basin). Journal of Water and Soil (Agricultural Sciences and Technology) 22 (1): 213-222. (In Persian with English abstract).
Zadeh Vakili N, 2012. Formulation of surface resource and groundwater resource allocation policies using conjunctive operation model; Case study: Zayandehrood River Basin. MSc Thesis, Isfahan University of Technology. (In Persian with English abstract).
Zhou L, Quan J, Wu X Ch, Wu HW, Li Y T and Li G Y, 2016. Establishing a model of conjunctive regulation of surface water and groundwater in the arid regions. Agricultural Water Management 174: 30-38.