شبیه‌سازی و ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم‌آبیاری گندم زمستانه در منطقه زنجان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده

کاهش تدریجی منابع آب، لزوم مدیریت مناسب آبیاری و اعمال کم‌آبیاری را ایجاب می‌کند. آزمایش‌های صحرایی برای تحلیل مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری، باشرایط فیزیکی محل آزمایش، تعداد سناریوها ونیز هزینه‌های بالای انجام آزمایش محدود می‌گردند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، می‌توان از مدل‌های گیاهی به عنوان ابزاری توانمند برای شبیه‌سازی آزمایش‌های صحرایی استفاده کرد. در این پژوهش مدل AquaCrop در کم‌آبیاری گیاه گندم در منطقه زنجان ارزیابی شد. آزمایش مزرعه‌ای به منظور بررسی واکنش گیاه گندم به تیمارهای مختلف کم‌آبیاری به صورت طرح آماری کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفته بود. تیمارهای آبیاری شامل تأمین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه بود. مدل با داده‌های تکرار اول مقادیر واقعی واسنجی گردید. سپس با وارد کردن شاخص برداشت تکرارهای دوم و سوم کلیه تیمارهای آبیاری، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه گندم برای آن‌ها شبیه‌سازی و پیش‌بینی شد. بر اساس نتایج، بیش‌ترین اختلاف بین مقادیر شبیه‌سازی شده و مقادیر واقعی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب به میزان 9/6 و 0/7 درصد (به ترتیب) در تیمار 80 درصد نیاز آبی و در تکرار سوم حاصل شد و کم‌ترین اختلاف به میزان 0/1 و 5/0 درصد (به ترتیب) در تیمار 60 درصد و 80 درصد تکرار دوم (به ترتیب) به دست آمد. مقدار R2 مقادیر شبیه‌سازی شده و مقادیر واقعی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب 96/0 و 99/0 (به ترتیب) حاصل شد که نشان از کارایی خوب مدل در شبیه‌سازی و پیش‌بینی مقادیر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه گندم در شرایط کم‌آبیاری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and Assessment of AquaCrop Model in deficit irrigation management of Winter Wheat in Zanjan Region

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghajanloo 1
  • Jaefar Nikbakht 2
1 Graduate Student of Irrigation and Drainage, University of Zanjan
2 Assist. Prof., Dept. of Water Engineering, University of Zanjan
چکیده [English]

Gradual decline in water resources require suitable management of irrigation water and applying of deficit irrigation.Field tests to analysis of different states of deficit irrigation are constrained due to restriction of the experiment reliability to the physical conditions of the test place and limited number of the testing scenario in field and the high cost of testing.To overcome these limitations, crop models can be used as a powerful tool to simulate field tests.In this research, AquaCrop model was evaluated in deficit irrigation of winter wheat in Zanajn Region.The study data was collected from filed test values which was done in Research Farm of University of Zanjan at2010-2011.The filed test was carried out to assess reaction of winter wheat to deficit irrigation treatments.The test was done as split plot design on the base of complete randomized block.Irrigation treatments were done as supplying of100%,80%and60%of crop water requirement.The first replication data was used for model calibrating.By entering harvest index data of the second and third replications data of irrigation treatment to model.their yield and water use efficiency were simulated.On the result, the highest difference between simulated and recorded data of yield and water use efficiency were as6.9%and7.0%(respectively)at the third replication of 80%crop water requirement treatment.The least difference were as1.0%and0.5%(respectively)at the second replication of60%and80%crop water requirement treatment(respectively).R2of simulated and real data was calculated0.96for yield and0.99for water use efficiency.High value ofR2data was demonstrated suitable performance of AquaCrop model in simulation and forecasting of yield and water use efficiency of winter wheat in deficit irrigation condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AquaCrop Model
  • Crop yield
  • Deficit irrigation
  • water use efficiency
  • winter wheat
Ahmadali J and Khalili M, 2007. Assessment of deficit irrigation on maize yield in Miandoab. Iranian Water Researches Journal 1(1): 17-23. (In Persian with English abstract)
Alizadeh H, Nazari B, Parsinezhad M, Ramezanietedali H and Janbaz H, 2010. Assessment of AquaCrop model in management of deficit irrigation of wheat in Karaj, Tehran. Iranian Journal of Irrigation and Drainage 2(4): 273-283. (In Persian with English abstract)
Allen RG, Periera LS, Raes D and Smith M, 1998. Crop Evapotranspiration (Guidelines for Computing Crop Water Requirements). FAO Irrigation and Drainage Paper. No. 56. Rome, Italy.
Babazadeh H and Saraee Tabrizi M, 2012. Assessment of AquaCrop model under soybean deficit irrigation management condition. Journal of Water and Soil 2(26): 329-339. (In Persian with English abstract)
Farahani HJ, Izzi G and Oweis TY, 2008. Parameterization and evaluation of the AquaCrop model for full and deficit irrigation cotton. Agronomy Journal 101: 469-476.
García-Vila M, Fereres E, Mateos L, Orgaz F and Steduto P, 2009. Deficit irrigation optimization of cotton with AquaCrop. Agronomy Journal 101: 477-487.
Heidarinia M, Naseri A, Borumandnasab S and Nasrollahi AH, 2010(A). Calibration of AquaCrop model in planning of cotton irrigation in Gorgan. Ahvaz. 3rd National Conference of Irrigation and Drainage Network Management, 2010. Shahid Chamran Ahvaz University. (In Persian with English abstract)
Heidarinia M, Naseri A, Borumandnasab S and Nasrollahi AH, 2010(B). Studying AquaCrop model usage in sunflower irrigation planning in Ahvaz. 3rd National Conference of Irrigation and Drainage Network Management, Shahid Chamran Ahvaz University. (In Persian with English abstract)
Heng LKH, Hsiao T, Evett S, Howell T and Steduto P, 2009. Validating the FAO AquaCrop Model for irrigated and water deficient field maize. Agronomy Journal 101: 488-498.
Hsiao TC, Heng LK, Steduto P, Raes D and Fereres E, 2009. AquaCrop Model parameterization and testing for maize. Agronomy Journal 101: 448–459.
Iqbal MA, Shen Y, Stricevic R, Pei H, Sun H, Amiri E, Penas A and Del Rio S, 2014. Evaluation of the FAO AquaCrop model for winter wheat on the North China Plain under deficit irrigation from filed experiment to regional yield simulation. Agricultural Water Management 135: 61-72.
Karimi M, 2009. Studying the management of water and fertilizer usage with CropSyst model and AquaCrop model in Varamin. Master thesis of Irrigation and Drainage, Tarbiat Modarres University. (In Persian with English abstract)
Khandehrouyan M, Nikbakht J and Taheri M, 2011.The effect of continuous deficit irrigation with magnetic water on water use efficiency and maize yield. Master thesis of Irrigation and Drainage, Zanjan University. (In Persian with English abstract)
Khorsand A, Rezaverdinezhad V and Shahidi A, 2014. Assessment of AquaCrop model in forecasting wheat yield, humidity and salinity of soil profil under salinity and dehydration condition. Journal of Water and Irrigation Management 4(1): 89-104. (In Persian with English abstract)
Mostafazadeh-fard B, Mansouri H, Mousavi S.F and Feyzi M, 2009. Effects of different levels of irrigation water salinity and leaching on yield and yield components of wheat in an arid region. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 135(1): 32-38. (In Persian with English abstract)
Steduto P, Hsiao TC, Raes D and Fereres E, 2009. AquaCrop-The FAO Crop Model to simulate yield response to water. Agronomy Journal 101: 426-437.
Tavakkoli AR, Liaghat A and Alizadeh A, 2013. Studying the balance of water soil, planting date and wheat yield with AquaCrop model under rainfed and deficit irrigation condition. Journal of Agricultural Engineering Research 14(4): 41-56. (In Persian with English abstract)
Zhang W, Liu W, Xue Q, Chen J and Han X, 2013. Evaluation of the AquaCrop model for simulating yield response of winter wheat to water on the southern Loess Plateau of China. Water Science and Technology 68(4): 821-828.