بررسی تاثیر گسیلنده‌های کنترل کننده حجم آب بر روی وضعیت یکنواختی توزیع آب در سیستم خرد آبیاری

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

عملکرد گسیلنده‌های موجود در سیستم‌های آبیاری میکرو بر اساس استهلاک فشار بوده و عدم کارآیی آنها در تنظیم فشار و آبدهی یکنواخت توسط محققان گزارش شده است. در این پژوهش، با هدف ارتقای کارآیی گسیلنده‌ها در سیستم آبیاری میکرو، گسیلنده‌های جدیدی به نام گسیلنده کنترل کننده حجم آب، طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت. 100 عدد گسیلنده‌ در شرایط مزرعه در یک سیستم آبیاری میکرو نصب و حجم آب خروجی تا زمان قطع جریان اندازه گیری شد. زمان قطع جریان گسیلنده‌ها در فشارهای 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 اتمسفر در پنج موقعیت شامل ابتدا، یک سوم، وسط، دو سوم و انتهای لوله لترال با سه مرتبه تکرار اندازه‌گیری شد. در نهایت، نتایج بدست آمده براساس استاندارد ASAE ارزیابی گردید. در آزمایش‌های میدانی در فشار 5/0 اتمسفر، حداکثر مقدار ضریب تغییرات برابر 3/3 درصد به‌دست آمد که در همه فشارهای مورد آزمایش در رده عالی ارزیابی گردید. همچنین ضرائب یکنواختی توزیع و یکنواختی پخش در حداقل فشار به ترتیب برابر 6/97% و 91% به دست آمدند، بطوریکه ضرایب مذکور کمترین مقادیر آزمون‎های میدانی را داشتند. در تمامی روابط دبی- فشار، نمای فشار تقریباً برابر 55/0 برآورد گردید. نوع جریان در گسیلنده‌ها آشفته بود. عملکرد مطلوب گسیلنده مذکور در ایجاد یکنواختی توزیع آب موید این مطلب است که تغییر نگرش در مورد مکانیسم کار گسیلنده‌ها و توسعه گسیلنده‌های جدید با مکانیسم کارآمد می تواند کارآیی سیستم های آبیاری میکرو را ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of water volume controller emitter effect on water distribution uniformity in micro-irrigation systems

نویسنده [English]

  • Javad Behmanesh
Urmia University
چکیده [English]

The performance of existence emitters in micro irrigation systems is on the basis of pressure dissipation and their inefficiency in the pressure regulation and discharge uniformity has been reported by researchers. In this research, in order to improve emitters' efficiency in micro irrigation systems, new emitters named water volume controller emitters were designed and evaluated. One hundred emitters were installed in the field conditions on a micro irrigation system and the exiting water volume was measured until cutoff time. The cutoff time of the emitters were measured with three repetitions at the pressures of 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 Atm in five positions including the first, third, mid, two-thirds and end of lateral pipe. Finally, the obtained results were evaluated on the basis of ASAE standards. In the field experiments and in the pressure of 0.5 Atm, the maximum value of coefficient of variation was obtained 3.3% which was evaluated in the excellent category in the all applied pressures. Also, at the minimum pressure, the coefficients of distribution uniformity and emission uniformity were obtained 97.6% and 91% respectively, so that the mentioned values had minimum values. In all pressure-discharge equation, the pressure exponent was approximately estimated 0.55. The type of flow in emitters was turbulent. The appropriate performance of the mentioned emitters in creating water distribution uniformity showed that the change of view about emitters' mechanism and the developing new emitters with efficient mechanism can improve the efficiency of micro irrigation systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control valve
  • Emitter
  • evaluation
  • Micro irrigation
  • Uniformity
Al-Ghobari HM, Mohammad FS and El Marazky MSA, 2013. Effect of intelligent irrigation on    water use efficiency of wheat crop in arid region. Journal of Animal & Plant Sciences 23(6): 691-1699.
Alizadeh, A, 2004. Irrigation systems design. Emam Reza University. (In Persian).
Alizadeh, A, 2009. Trickle irrigation (principles and practices). Emam Reza University. (In Persian).
Anonymous, 2006. Agricultural machines, irrigation equipment and emitters, characteristics and tests Mmethods. Iranian National Standards, No.6775. (In Persian).
Anonymous, 2003. Design and installation of micro-irrigation systems (EP405.1). ASAE standards, 2950 Niles Road, St. Joseph, MI 49085.
Ascough G and Kiker G, 2002. The effect of irrigation uniformity on irrigation water    requirements. Water SA. 28(2): 235-242.
Barragan J, Bralts V and Wu IP, 2005. Assessment of emission uniformity for micro-irrigation    design. Biosystems Engineering 93(1): 89-97.
Capra A. & Scicolone B, 1998. Water quality and distribution uniformity in drip/trickle irrigation systems. Journal of Agricultural Engineering Research 70: 355-365.
Chapman, H and Liebig, G, 1938. Adaptation and use of automatically operated sand culture    equipment. Journal of Agricultural Research 56: 73-80.
Dassanayake D, Dassanayake G, Malano P, Dunn D and Langford J, 2009. Water saving through    smarter irrigation in Australian dairy farming: Use of intelligent irrigation controller and
   Wireless sensor network. pp 4409-4417, 18th World IMACS/MODSIM Congress, Cairns, Australia.
Dehghanisanij, H and Akbari, M, 2007. Automation and Di-Electeric sensors application in     trickle irrigation system. The first workshop of the automation in pressurized irrigation     systems. Research inistitute, Karaj, Iran. (In Persian).
Ekramnia, F, 1996. Evaluation of different emmiters and presenting the the best emmiter from the     economical and technical prespective. Msc Thisis, Tehran University. (In Persian).
Ghorbani B, Shahbazian fard, A, 2017. Evaluation of hydraulic performance of existing drippers in some trickle irrigation systems (Case study: Sides of Zayandehroud River, Chaharmahal and Bakhtiari Province). Journal of water and soil science.  27(4), 1-11. (In Persian).
Hezarjaribi A, Dehghani AA, Meftah Height M, & Kiani A, 2008. Hydraulic performances of     various trickle irrigation emitters. Journal of Agronomy 7: 265-271.
Hezarjaribi, A, Ghorbani, G, Fazlavali, R and Abedinpour M, 2013. Evaluation of hydraulic     performance of various drippers under different operation pressures and lab condition. Journal of Water and Soil Conservation. 20(1), 199-211. (In Persian).
Houri M, 1997. Performance and hydraulic characteristics of different emmites in various     pressures and temperatures. Msc Thisis, Ferdosi University. (In Persian).   
 Keller J & Karmeli D, 1974. Trickle irrigation design parameters. Transactions of the ASAE.     17(4): 678-684.
Keshtgar A, 2012. Optimum design of drip irrigation system using microtubes as emitters. MSc.     Thesis, RMIT University.
Manisha JS and Tripathi MP, 2015. Studies on hydraulic performance of drip irrigation system     under different operating pressure. International Journal of Applied Engineering and Technology. 5(2): 58-63.
Mansour H A, Sabreen Kh, Pibars M, Abd El-Hady and Ebtisam I, 2014. Effect of water     management by drip irrigation automation controller system on faba bean production under Water deficit. International Journal of Advanced Research. 2(2): 143-150.
Romero R, Muriel JL, Garcia I and Munoz de la Pena D, 2012. Research on automatic irrigation     control: State of the art and recent results. Agricultural Water Management. 114: 59-66.  
Zamani, S, 2013. Investigation of water uniformity distribution in trickle irrigation system using     water volume control system in laterals output and copmparing its water distribution effeciencies with current systems. Msc Thisis, Urmia University. (In Persian).