تأثیر دور آبیاری بر صفات رشد و زنده‌مانی قیچ لوبیایی (L. Zygophyllum fabago) تحت سیستم‌های آبیاری مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به کمبود آب در دهه‌های اخیر، روش­ آبیاری زیرسطحی جهت کمک به استقرار و رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه­خشک مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بدین منظور، طرح آزمایشی به صورت بلوکهای کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محدوده اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد و تأثیر دورهای مختلف آبیاری هر روز، یک روز در میان و هفته­ای یک بار تحت شرایط آبیاری زیرسطحی و سطحی بر صفات ارتفاع، قطر طوقه، شاخص کلروفیل نسبی و هدایت روزنه‌ای گیاه قیچ لوبیایی (Zygophyllum fabago L.) مورد بررسی قرار گرفت. هم­چنین، شش ماه پس از کاشت گیاه مورد مطالعه، درصد زنده­مانی گیاه ثبت گردید. نتایج نشان داد که دور آبیاری اثر معنی­دار بر صفات ارتفاع، شاخص کلروفیل نسبی و هدایت روزنه­ای گیاه مذکور داشت (P<0.05)، به طوری­که با افزایش دور آبیاری، ارتفاع، قطر طوقه و هدایت روزنه‌ای کاهش یافت. در حالی‌که دور آبیاری بر قطر طوقه گیاه قیچ اثر معنی‌دار نداشت (P>0.05). هم‌چنین بیش­ترین درصد زنده­مانی در تیمار آبیاری زیرسطحی با 100 درصد مشاهده شد و تیمار شاهد با ۷۰ درصد کم­ترین درصد زنده­مانی را به خود اختصاص داد. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که آبیاری زیرسطحی نسبت به آبیاری سطحی موجب بهبود صفات رشد و زنده‌مانی گیاه در مناطق خشک و نیمه­خشک می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Irrigation Frequency on Growth and Survival of Zygophyllum fabago L. Under Different Irrigation Systems

چکیده [English]

With respect to water shortage during the recent decades, subsurface irrigation method has been considered in arid and semiarid zones. Therefore, experimental design was performed as completely randomized blocks with four repetitions in Isfahan University of Technology. Then, the effects of different irrigation intervals of every day, every other day and once a week under the surface and subsurface irrigation on height, collar diameter, chlorophyll content and stomata conductivity of Zygophyllum fabago L. were investigated. The percentage of plant survival was also recorded six months after planting. The results showed that irrigation interval had a significant effect on height, chlorophyll content and stomata conductivity of the tested plant (P<0.05) and the height, diameter of the collar and stomata conductivity decreased by increasing the irrigation interval. While, the irrigation interval didn’t have a significant effect on the collar diameter (P>0.05). The highest percentage of survival (100%) was observed in subsurface irrigation treatment and control treatment had the lowest percentage of viability (70%). It could be concluded that the improvement of growth parameters and survived of Zygophyllum fabago were better with the subsurface irrigation than the surface irrigation.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid areas
  • Clay reservoirs
  • Irrigation frequency
  • Subsurface irrigation
  • Zygophyllum fabago