دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار مقالاتی هستند که پذیرش قطعی آنها صادر شده اما تا مرحله چاپ نهایی مدت زمانی طی خواهد شد.
مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مدور قائم با شکل‌های ورودی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.54488.2508

سمیرا طالبی؛ قربان مهتابی شیراز؛ مسعود کرباسی؛ مسعود اکبری


توزیع آب در خاک تحت آبیاری قطره‌ای توسط تحلیل گشتاور با کاربرد دبی‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2022.51372.2472

سمیرا مسلمی؛ امیر حسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ سعید صمدیان فرد؛ فاطمه میکائیلی


اثر تلقیح برخی زادمایه‌های مایع انتروباکتر کلوآسه بر درصد روغن، اسیدهای چرب و شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه کلزا (Brassica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2021.37886.2318

آیسان وصلی؛ محمد رضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی


تاثیرات توام انواع سیستم و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد کلزا در اقلیم نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.55621.2517

رضا دلیرحسن نیا؛ مصطفی قهرمان نژاد؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ داود زارع‌حقی


حذف زیستی رنگ آزو نساجی با استفاده از باکتری‌ گرمادوست اختیاری Bacillus paralicheniformis SN7 جداشده از پساب نساجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.54789.2511

میلاد صابر طحان؛ عباس فرازمند؛ احمد علی پور بابایی


استهلاک انرژی جریان فوق بحرانی با کاربرد اشکال هندسی متفاوت آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.55791.2518

پریسا عبادزاده؛ رسول دانشفراز؛ رضا نوروزی


پیش بینی مقادیر تبخیر-تعرق روزانه با استفاده از راهبرد ترکیب مدل های درختی با روش تجربی هارگریوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.55840.2519

میلاد شرفی؛ عرفان عبدی؛ مهدی محبیان؛ سعید صمدیان فرد


استخراج الگوی بهینه رهاسازی جریان از مخازن سدها بر اساس الگوریتم چندهدفه بهینه سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.54541.2509

مسلم نجفی؛ محسن نجارچی؛ سید محمد میرحسینی


ارزیابی الگوریتم‌ چندهدفه کرم شب‌تاب و کاربرد آن در بهره‌برداری بهینه چندهدفه از مخازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2021.49127.2451

محبوبه خورسندی؛ پریساسادات آشفته


تأثیر مواد نفتی و هوادیدگی فیزیکی بر آب گریزی و ویژگی های هیدرولیکی دو خاک لوم شنی و لوم رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.55097.2515

اعظم مرادی؛ محمدرضا مصدقی؛ الهام چاوشی؛ آزاده صفادوست؛ محسن سلیمانی


مقاله پژوهشی

سنتز نانوکود آهسته رهش روی و مس و تاثیر آن‌ها برفراهمی این عناصر در کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.58243.2534

محبوبه جلالی؛ مجتبی آهور


حاصلخیزی پتاسیم در خاک های تعدادی از تاکستان های شهرستان ملایر، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.57944.2530

محبوبه ضرابی


مقاله پژوهشی

مدل‌سازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه با استفاده از رگرسـیون بـردار پشتیبان و روش گروهی کنترل داده‌‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2023.57435.2526

امیر مرادی نژاد


تعیین نواحی همگون ظرفیت نگهداری آب با استفاده از مفاهیم نقشه های جبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/ws.2023.58274.2535

مریم شکوری کتیگری؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ مجید وظیفه دوست


اثر مدیریت شخم و کشت گیاهان پوششی بر شاخص‌های منحنی فشردگی خاک در شرایط رطوبتی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/ws.2024.55128.2516

حسین بیات؛ عیسی ابراهیمی؛ فرهاد بایزیدی


ارزیابی سناریوهای تخصیص منابع آب حوضه مهاباد تحت تاثیرتغییر اقلیم با استفاده از مدل WEAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/ws.2024.58215.2533

سیمین علی اوغلی؛ محمدتقی ستاری


تحریک رشد و نمو لوبیا (Phaseolus vulgaris L) با قارچ های تریکودرما و تاثیر آن ها بر تعدیل تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/ws.2024.58159.2532

علی اصغر علیلو؛ زهرا رضالو؛ سمیرا شهبازی؛ منصور سراجوقی؛ اسماعیل کریمی


تخمین تبخیر-تعرق مرجع روزانه بدون نیاز به سرعت باد با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین و هیبریدی در ایستگاه‌های سینوپتیک تبریز و ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2024.58387.2536

حسین آقامحمدپور قره باغ؛ جواد بهمنش؛ سینا بشارت


پیش‌بینی دمای نقطه شبنم با استفاده از مدل‌های مبتنی بر درخت و هسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22034/ws.2024.58785.2540

علی حمیدزاده؛ سعید صمدیان فرد