کلیدواژه‌ها = رگرسیون
بررسی رابطه شاخص های NINO4 و NAO با خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک نواحی شمالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/ws.2021.48311.2441

مریم محمدرضایی


ارزیابی بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب آبیاری در کشت کلزا (مطالعه موردی بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/ws.2021.49545.2454

نادر سلامتی؛ منصور معیری؛ فریبرز عباسی


تحلیل بارش‌های روزانه هفتاد ساله شهر تبریز با استفاده از داده‌کاوی بصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/ws.2022.50698.2463

محمدتقی ستاری؛ جواد وحدت؛ سحر جاویدان


اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد پایداری خاکدانه‌های تر با استفاده از ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه‌ها

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-119

شکراله اصغری؛ مجتبی علی‌محمدی؛ عباس احمدی؛ ناصر دواتگر