نویسنده = حسین بیرامی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 17-26

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ امیرحسین ناظمی


2. پالایش خاک‌آلوده به روی (Zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه‌ای

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-116

شهرام شاه‌محمدی کلالق؛ حسین بیرامی؛ حبیب رمضان‌زاده


3. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 181-192

حسین بیرامی؛ محمد رضا نیشابوری؛ امیر حسین ناظمی؛ فریبرز عباسی


4. تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان