نویسنده = افشین اقبال زاده
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-208

نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


2. بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-69

افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی


3. مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


4. اثرات تغییر در شرایط هیدرولوژیکی بر روی کیفیت آب مخزن سد ایلام

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 251-265

فرشته نورمحمدی دهبالایی؛ میترا جوان؛ مرتضی افتخاری؛ افشین اقبال زاده