نویسنده = محمد علی قربانی
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-133

رضا مکاریان؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی


4. روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-60

ابوالفتح اولادغفاری؛ احمد فاخری فرد؛ امیر حسین ناظمی؛ محمد علی قربانی