نویسنده = محمود شفاعی بجستان
مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه‌‌ها

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-83

الهام قنبری عدیوی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مرتضی ساقی


اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 95-106

مصطفی رحمانشاهی زهابی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 143-156

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 165-176

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی