نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه‌‌ها

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-83

الهام قنبری عدیوی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مرتضی ساقی


2. اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-106

مصطفی رحمانشاهی زهابی؛ محمود شفاعی بجستان


3. مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 143-156

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


4. بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 165-176

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی