نویسنده = احمد فاخری فرد
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث‌ تغییریافته

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 269-280

فروغ صفدری؛ صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد


2. تحلیل روند بارش و ارزیابی خشکسالی های هواشناسی ایران با استفاده از روش هربست

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 127-143

محمد عیسی زاده؛ مهری کاکی؛ احمد فاخری فرد


3. مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی