نویسنده = محمدرضا نیشابوری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 17-26

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ امیرحسین ناظمی


2. پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-74

محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع حقی؛ نصرت اله نجفی؛ سولماز یزدانی؛ محمدابراهیم صادق زاده ریحان


3. برآورد پارامترهای شاخه خشک و خیس شدنِ منحنی‌ رطوبتی بروکس- کوری با استفاده از توابع انتقالی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 195-210

رؤیا طلوعی؛ محمدرضا نیشابوری؛ علی رسول‌زاده