کلیدواژه‌ها = مدیریت آبیاری
تعداد مقالات: 6
1. اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشه در مدیریت آبیاری هوشمند

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 133-146

احد باحجب خوشنودی؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده


2. ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه‌ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 109-121

فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل


3. پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم‌رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 195-210

مسعود محمدی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی


5. استخراج روابط تخمین سرعت پیشروی جبهه حرکت آب در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با کمک آنالیز ابعادی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-112

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی


6. ارزیابی توزیع مجدد جبهه پیشروی آب در سیستم¬های آبیاری قطره¬ای سطحی و زیر سطحی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-192

بختیار کریمی؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی