سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اعضای محترم مشترکین مقالات

لطفا در صورت علاقمند بودن به ادامه اشتراک خود در شروع هر سال شمسی اطلاعات دریافتی اعمم از ایمیل و مشخصات شخصی را به ایمیل نشریه ارسال نمائید تا اشتراک شما در سال آتی ثبت شود.

asci.tabrizu@gmail.com