کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه‌سازی بهره‌برداری مخزن سد دز برای دوره بلندمدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌برداری از مخازن تحت تأثیر اهداف فراوانی است و عموماً بسیاری از این اهداف با یکدیگر در تناقض هستند. از طرفی جریان‌های ورودی به مخزن و حجم‌های ذخیره دارای عدم قطعیت هستند که باعث افزایش پیچیدگی‌های بهره‌برداری از مخازن شده است. استفاده از روش­های بهینه­سازی برای تعیین سیاست بهره­برداری از مخازن، مسئله­ای مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب است. روش‌های فراکاوشی به‌عنوان یک ابزار سودمند در بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده توسعه داده ‌شده‌اند. در تحقیق حاضر، به‌منظور ارزیابی توانایی الگوریتم HS در حل مسئله بهره‌برداری مخزن و همچنین به‌منظور نشان دادن کارایی الگوریتم در حل مسائل با تعداد زیاد متغیرهای تصمیم، بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد دز برای یک دوره آماری بلند مدت (40 سال) در نظر گرفته شده است. هدف تأمین نیاز کشاورزی پایین‌دست می‌باشد. مقدار بهینه مطلق تابع هدف با نرم‌افزار لینگو برابر 55/10 و با استفاده ازالگوریتم HSA برابر 78/19 محاسبه گردید. نتیجه حاصل از الگوریتم HSA با الگوریتم‌های HBMO و ACO مقایسه و معلوم شد که الگوریتم HSA جواب بهتری نسبت به الگوریتم های HBMO و ACO ارائه داده است. بنابراین، می‌توان استفاده از این الگوریتم را در بهره‌برداری بهینه از مخازن با توابع هدف پیچیده‌تر و تعداد مخازن بیشتر توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Harmony Search Algorithm in Optimization of the Dez Dam Reservoir Operation for Long Period

چکیده [English]

Operation of reservoirs is influenced by lots of goals and generally many of these objectives are inconsistent with each other. The inflows of reservoir and storage volumes are uncertain, which lead to increase the complexity of the operation of the reservoirs. Utilization of optimization methods to determine the operational policy of the reservoirs is an important issue in the planning and management of water resources. Heuristic techniques have been developed as a tool in the optimization of complex systems. In this study, in order to evaluate the ability of the HSA in solving the problem of reservoir operation, and also to present the algorithm's efficiency in solving the problems with a large number of decision variables, optimization of the Dez dam reservoir operation is considered for a long time period (40 years). The goal is supplying the agricultural water demand of downstream. The global optimum value of the objective function was calculated 10.55 by application of the Lingo software and 19.78 by use of the HAS algorithm. The results of HSA were compared with HBMO and ACO algorithms and it was revealed that the HSA could present a better solution than HBMO and ACO algorithms. So, the use of this algorithm for optimal operation of reservoirs with more complex objective function and a greater number of reservoirs, could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dez dam
  • Harmony Search Algorithm
  • Lingo
  • Meta- heuristic
  • optimization
Abbass HA, 2001. MBO: Marriage in honey bees optimization A haplometrosis polygynous swarming approach. Pp. 207-214. Conference Evolutionary Computation. May 27-30, Seoul.
Akbari- Alashti H, Soncini A, Dinpashoh Y, Fakheri- Fard A, Talataheri S, Bocchiola D, 2018. Operation of two major reservoirs of Iran under IPCC scenarios, during the XXI century. Hydrological Processes 32: 3254-3271.
Bashiri H, Qaderi K, Rheinheimer D and Sharifi E, 2015.Application of harmony search algorithm to reservoir operation optimization. Water Resources Management 15: 5729-5748.
 Bazaraa MS, Sherali HD, Shetty CM, 2006. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms 3rd Edition. John Wiley and Sons, Hoboken. New Jersey.
Borhani Dariane A and Mortazavi Naeini M, 2008. Comparision of heuristic methods applied for optimal operation of water resources. Journal of Water and Wastewater 68: 57-66. (In Persian)
Bozorg Haddad O, 2005. HBMO (Honey Bees Mating Optimization) algorithm for hydrosystems optimization. PHD. Dissertation, Iran University of Science and Technology. (In Persian)
Cai X, McKinney DC and Lasdon LS, 2001. Solving nonlinear water management models using a combined genetic algorithm and linear programming approach. Advances in Water Resources 24: 667-676.
Chen L, 2003. Real coded genetic algorithm optimization of long term reservoir operation. American Water Resources Association 39(5): 1157–1165.
Dinpashoh Y, Sattari MT, Ebrahimi S and Darbandi S, 2016. Optimum operation of reservoirs using the Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization (Case study: Alavian Dam). Water and Soil Science- University of Tabriz. 27(2): 17 – 29. (In Persian)
 Dorigo M, 1996. Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents. IEEE Transactions on Systems 26(1): 29-41.
Fetanat A and Shafipour G, 2011. Generation maintenance scheduling in power systems using ant colony optimization for continuous domains based 0–1 integer programming. Expert Systems with Applications 8: 9729-9735.
Geem ZW, 2000. Optimal design of water distribution networks using harmony search. PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Korea University.
Geem ZW, 2009. Harmony search optimization to the pump-included water distribution network design. Civil Engineering and Environmental Systems 6(3): 211–221.
Glover F, Greenberg HJ, 1989. New Approaches for Heuristic Search: Linkage with artificial intelligence European. Journal of Operational Research 39: 119-130.
 Holland JH, 1975. Adaption in Natural and Artificial Systems. The University of Michigan Press, Ann Harbor, MI.
Jalali MR, 2005. Optimum design and operation of hydrosystems by ant colony optimization algorithms; A new metaheuristic approach. PHD. Dissertation, Iran University of Science and Technology. (In Persian)
Janat Rostami S, Kholghi M and Bozorg Haddad O, 2010. Management of reservoir operation system using improved harmony search algorithm. Water and Soil Science. University of Tabriz. 20/1: 61-71. (In Persian)
Kennedy J and Eberhart R, 1995. Particle swarm optimization. Pp. 1942-1948. IEEE International Conference onNov/Dec 1995. 4. Washington, DC.
Layeb A, 2013. A hybrid quantum inspired harmony search algorithm for 0–1 optimization problems. Journal of Computational and Applied Mathematics 253: 14-25.
Lee KS and Geem ZW, 2004. A new structural optimization method based on the harmony search algorithm. Computers & structures82: 781-798.
Lee KS and Geem, ZW, 2005. A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering optimization: Harmony search theory and practice. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 194: 902-3933.
Lin Ch.Ch, Deng DJ and Wang Sh.B, 2016. Extending the lifetime of dynamic underwater acoustic sensor networks using multi-population harmony search algorithm. IEEE Sensors Journal 16: 4034-4042.
Mahdavi M, Fesanghary M and Damangir E, 2007. An improved harmony search algorithm for solving optimization problems. Applied Mathematics and Computation 188: 1567-1579.
Mousavi SJ, Nakhaei P, Sadollah A and Kim JH, 2017. Optimization of hydropower storage projects using harmony search algorithm. Pp. 261- 270. In Harmony Search Algorithm- Proceedings of the 3rdInternational Conference on Harmony Search Algorithm (ICHSA 2017). 22- 24 February. Bilbao, Spain. 514.
Oliveira R and Loucks DP, 1997. Operating rules for multi reservoir system. Water Resources Research 33(4): 839-852.
Olsen AL, 1994. Penalty functions and the knapsack problem. Pp. 554 – 558. IEEE World Congress on Computational Intelligence. Proceedings of the First IEEE Conference on June 27-29, Orlando, FL, USA
Rani D and Moreira MM, 2010. Simulation– optimization modeling: A survey and potential application in reservoir systems operation. Water Resources Management 24:1107–1138.