همکاران دفتر نشریه

مدیر وب سایت

خانم مهندس گیسو بخش زاده

شبکه های کامپیوتری وایرلس دانشکده کشاورزی

asci.tabrizu@gmail.com
33392037

مدیر داخلی

دکترسعید صمدیان فرد

استاد - گروه کشاورزی - دانشگاه تبریز

samadianfard@gmail.com