دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1390 

مقاله پژوهشی

1. تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در شکل‌های اراضی مختلف دشت تبریز

صفحه 1-21

حامد فروغی‌فر؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین ترابی گلسفیدی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نورایر تومانیان؛ ناصر داوتگر


4. بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با شیب‌ معکوس

صفحه 49-60

زهرا شجاعیان؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ فرزین سلماسی


6. غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی

صفحه 75-90

معصومه فریادی شاهگلی؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ نصرت‌اله نجفی