موضوعات = حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
تعداد مقالات: 41
تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن با حضورآب زیرزمینی بر عملکرد ذرت بهاره

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 229-251

جواد رمضانی مقدم1؛ عبدالرحیم هوشمند2؛ عبد علی ناصری؛ موسی مسکرباش؛ جوانشیر عزیزی مبصر


تأثیر نیترات آمونیوم و اسیدهای آمینه آزاد بر تجمع نیترات در تربچه قرمز

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 67-78

اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد


تأثیر کاربرد کودهای آلی و فسفر بر تجمع کروم VI در گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 79-90

قاسم صیدالی؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسن قربانی قوژدی


اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 237-254

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری فر


تأثیر کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه های کنجد

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 21-34

پریسا ستوده؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس زاده؛ اصغر رحیمی


تأثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 51-66

سمیه عقلمند؛ بهروز اسماعیل پور؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی؛ پریسا جلیل وند


رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 191-204

لیلا جهانبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حامد فروغی‌فر


تأثیر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی بر حاصلخیزی خاک در منطقه تفتان

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 31-44

مهدیه ابراهیمی؛ سمانه کاشانی؛ عین اله روحی مقدم


سینتیک و همدمای جذب نیترات از محلول آبی با استفاده از بیوچار

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 145-158

مصطفی مارزی؛ محسن فرحبخش؛ صلاح خیال


نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکیو شیمیایی خاک ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیاسر گلوگاه)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 159-171

محمدرضا ریاخی؛ قربان وهاب زاده؛ رمضان راعی


مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 197-212

مهلا رزم جو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفر زاده؛ محمد مقدم واحد


بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 247-258

صاحب سودایی مشایی؛ قربان علی نعمت زاده؛ ناصر علی اصغر زاد؛ ندا سلطانی


کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 273-2902

فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی