موضوعات = هیدرولیک رسوب
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-41

لیلا پرچمی؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


مقایسه‌ آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-54

مجتبی کردنائیج؛ سید امین اصغری‌پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه آزمایشگاهی پروفیل‌های سرعت و غلظت جریان غلیظ در قوس 90 درجه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-82

مریم شیخ الاسلامی؛ مهدی قمشی


مطالعه رفتار دینامیکی جت قائم برخوردی در حوضچه استغراق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 1-11

بابک لشکرآرا؛ ایراندخت دهقانی؛ محمد ذاکرمشفق


تأثیرتراکم و رقوم کارگذاری قطعات شش‌پایه برعمق آبشستگی اطراف تکیه‌گاه مستطیلی

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 119-135

مسیح ذوالقدر؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر گروه شمع

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 135-147

سیده سمیرا حسینی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


تأثیر تعداد ردیف عناصر شش پایه درکاهش عمق آب‌شستگی پیرامون پایه پل مکعبی

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 187-200

زهرا زیلایی؛ محمود شفاعی بجستان


ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 63-73

الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر باکت پرتابی در انتهای سرریز اوجی بر استهلاک انرژی و طول پرتابه

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 133-142

بابک نوایی؛ علی اکبر اختری؛ رسول دانشفراز


کنترل آبشستگی با استفاده از صفحه مستغرق در زیر لوله‌های مستغرق با فاصله‌های مختلف از بستر تحت جریان یک‌سویه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 179-190

پریا هدایت بهرامی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زده


ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺮ تاثیر ﺷﯿﺐ ﮐﻒ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 47-56

حسین خزیمه نژاد؛ محمد حسین نجفی مود؛ رسول مظلوم شهرکی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر یک و دو پایه پل بر روی عمق حفره آبشستگی در آبشکن

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 59-67

سرگل معمار؛ علی حسین زاده دلیر؛ هادی ارونقی


تعیین ضریب دبی در سرریزهای گابیونی در حالت آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 115-127

فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ حجت احمدی


بررسی تأثیرپذیری پروفیل های چگالی و سرعت در جریانهای چگال از تغییرات شیبب ستر، نوع ذرات معلق و میزان پیشروی جریان

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 149-160

امیر حمزه حقی آبی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ حسن گلیج


بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-11

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


اثر مقیاس مدل در آزمایش‌های آبشستگی پایه‌های پل

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 227-240

نرگس رئیسی؛ مهدی قمشی


مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 143-156

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 51-64

هادی ارونقی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری فرد


طراحی قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه‌های آرامش با استفاده از عدد فرود جریان

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 97-106

جواد فرهودی؛ سید مرتضی سادات هلبر


بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 165-176

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی