موضوعات = زهکشی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش منافذ لوله‌های زهکش بر میزان نمک زه آب خروجی

دوره 27، شماره 3، مهر 1396، صفحه 187-198

حامد نوذری؛ آذین پور صدری؛ عادل زالی


ارزیابی دقت دستگاه انعکاس سنجی حوزه زمانی در خاکهای رسی و شنی شور

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 43-52

معصومه فراستی؛ مهسا رحمانی


بررسی آزمایشگاهی تغییرات شوری زهآب در فواصل و اعماق مختلف زهکش در حضور آب زیرزمینی شور

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 139-150

حامد نوذری؛ عادل رالی؛ سعید آزادی


تأثیر مقاومت ورودی بر مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 47-60

جلال شیری؛ امیر‌حسین ناظمی؛ علی‌اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد


ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل Drainmod

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 185-198

حسین بابازاده؛ داود خدادادی دهکردی؛ امین رفیعی نیا؛ سید امیر شمس نیا؛ الناز نوروزی اقدم


۰ارزیابی مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP در برآورد نوسانات سطح ایستابی و شدت جریان زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 157-171

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست


شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک)

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 99-109

حدیثه نوری؛ حمید زارع ابیانه؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


مطالعه آزمایشگاهی اثر مقدار رس خاک در تعیین نیاز به پوشش برای سیستمهای زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 123-135

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی قبادی نیا


ضرایب مدل‌های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 57-69

محمدرضا نیشابوری؛ احمد فاخری‌فرد؛ داود فرسادی‌زاده؛ نسرین صادقیان؛ جعفر خیری