کلیدواژه‌ها = توابع انتقالی
بررسی رابطه بین منحنی تراکم محصور و دامنه‌ رطوبتی با کمترین محدودیت

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 243-256

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ گلناز ابراهیم زاده


رابطه بین ویژگیهای مکانیکی و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکها

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 1-19

آزاده صداقت؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی


بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و به‌کارگیری شبکه‌های بیزی و عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 75-91

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ اصغر فرج نیا


کاربرد و مقایسه توابع انتقالی پارامتریک مدل ونگنوختن در شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک کشت شده

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 81-94

صنم جعفری گیلانده؛ حبیب خداوردی لو؛ علی رسول زاده


تأثیر شاخص انبساط آزاد بر بهبود تخمین منحنی رطوبتی خاک

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 93-113

شبنم جوانشیر؛ حسین بیات


ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12

جواد بهمنش؛ الناز رضائی آباجلو؛ بایرامعلی محمد‌نژاد؛ کامران زینال‌زاده؛ بهنام حبیب زاده آذر


برآورد مقاومت فروروی با بهره‌گیری از پارامتر‌های فراکتالی توزیع اندازه ذرات و خاکدانه‌ها

دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 13-27

محمد جُرِّه؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ ناصر دواتگر


استفاده از سطح ویژه برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 105-119

حسین بیات؛ ناصر دواتگر؛ سمیه معلمی