کلیدواژه‌ها = صفحات مستغرق
استفاده از صفحات مستغرق و بازشدگی جانبی در رسوبشویی رسوبات بالادست سرریزهای نوک اردکی

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-132

مهلا تجری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح‌هلقی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-41

لیلا پرچمی؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


تغییرات ناحیه جداشدگی جریان در ورودی کانال‌های آبگیر با کاربرد صفحات مستغرق

دوره 25، شماره 4 بخش 2، اسفند 1394، صفحه 153-163

آزاده جمشیدی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر


تاثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه¬های مستطیلی با دماغه¬ی گرد

دوره 22، شماره 3، آبان 1391، صفحه 87-101

سید حسین حسینی؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ داود فرسادی¬زاده؛ هادی ارونقی؛ محمد علی قربانی


تأثیر شکل صفحه‌ مستغرق بر آب‌شستگی موضعی و الگوی رسوب‌گذاری در کانال‌های آبرفتی

دوره 22، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 67-78

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه استوانه‌ای پل‌ها

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 91-109

پریا شجاعی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ محمدعلی قربانی