کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سطح بهینه کشت گیاهان زراعی عمده در سطوح مختلف کم‌آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قزوین

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-95

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا خالدیان


4. طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-159

هیمن نادر؛ احمد علی کیخا؛ محمود صبوحی صابونی