نویسنده = علی سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی رابطه دبی - اشل در رودخانه‌ها با استفاده از سیستم‌های هوشمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-31

علی سلطانی؛ احسان علیائی؛ محمدعلی قربانی


2. برنامه‌ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل‌سازی فرآیند بارش- رواناب

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 62-71

علی سلطانی؛ محمد‌علی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی؛ داود فرسادی‌زاده3