نویسنده = احمد فاخری فرد
تعداد مقالات: 8
1. شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-133

رضا مکاریان؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی


2. تأثیر مقاومت ورودی بر مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-60

جلال شیری؛ امیر‌حسین ناظمی؛ علی‌اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد


3. روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-60

ابوالفتح اولادغفاری؛ احمد فاخری فرد؛ امیر حسین ناظمی؛ محمد علی قربانی


4. تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 61-72

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی


5. تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز)

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 71-84

صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد؛ علی حسین زاده دلیر؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی‌زاده


6. افت بار ناشی از اتصال چهار نوع قطره‌چکان روی خط آبیاری قطره‌ای متداول در ایران

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 39-48

علی‌اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیر حسن نیا؛ احد فعالیان؛ حبیب صیادی؛ احمد فاخری فرد


7. پیش بینی جریان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خودهمبسته تجمعی میانگین متحرک و رگرسیون فازی

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 65-82

لاله پرویز؛ مجید خلقی؛ احمد فاخری فرد


8. تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 51-64

هادی ارونقی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری فرد