نویسنده = محمدعلی قربانی
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه‌های فازی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-105

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر دواتگر


2. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی


3. کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه استوانه‌ای پل‌ها

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-109

پریا شجاعی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ محمدعلی قربانی


4. برآورد توزیع سرعت جریان در کانال‌های روباز با کف صاف با استفاده از تئوری آنتروپی و برنامه‌ریزی ژنتیک

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 61-74

داود فرسادی زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ محمدعلی قربانی؛ سعید صمدیان فرد


5. تعیین نواحی همگن توزیع مکانی بار معلق در حوضه آبریزرودخانه آجی‌چای

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 15-24

محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ سمیرا نعمتی؛ سمیرا طلوعی


6. بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-37

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محمدعلی قربانی


8. مدلسازی رابطه دبی - اشل در رودخانه‌ها با استفاده از سیستم‌های هوشمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-31

علی سلطانی؛ احسان علیائی؛ محمدعلی قربانی


9. تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دمای هوای شهر تبریز با استفاده از روشهای هوش مصنوعی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-104

محمدعلی قربانی؛ جلال شیری؛ هانیه کاظمی


10. تحلیل منحنی های پسماند رسوب معلق در رودخانه لیقوان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 171-183

محمدعلی قربانی؛ فرنوش مرادی زاده؛ سامان نیک مهر


11. تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 61-72

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی


12. تاثیر نوسانات سطح آب و دبی جریان بر میزان بار معلق با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه اهر چای)

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 23-33

علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمدعلی قربانی


13. پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان)

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 107-123

نیما فربودنام؛ محمدعلی قربانی؛ محمد تقی اعلمی