نویسنده = تورج هنر
تعداد مقالات: 4
2. اثر آبشکن بر کاهش فرسایش کناره‌ای در قوس رودخانه

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 181-193

معصومه زارع؛ تورج هنر


3. تخمین بهرهوری آب کشاورزی به‌کمک فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 57-68

فرانک خوشنواز؛ تورج هنر؛ پیمان دانش‌کار آراسته


4. بررسی پروفیل‌ سطح آب و سرعت در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با شیب معکوس

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-152

ناهید پورعبدالله؛ تورج هنر؛ روح الله فتاحی