نویسنده = فرهاد میرزایی
تعداد مقالات: 5
2. استخراج روابط تخمین سرعت پیشروی جبهه حرکت آب در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با کمک آنالیز ابعادی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-112

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی


3. توسعة مدل مولد اقلیم برای حفظ همبستگی مکانی بین ایستگاه‌های مجاور

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 181-192

بهنام آبابایی؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی


4. ارزیابی توزیع مجدد جبهه پیشروی آب در سیستم¬های آبیاری قطره¬ای سطحی و زیر سطحی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-192

بختیار کریمی؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی


5. اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-150

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی