نویسنده = محمد رضا نیشابوری
تعداد مقالات: 9
2. تأثیر دور آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 167-177

ابوالفتح مرادی؛ محمد رضا نیشابوری


3. مطالعه تاثیر شدت‌های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-117

زهرا دیبایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمد رضا نیشابوری؛ احمد جهانگیری


4. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 181-192

حسین بیرامی؛ محمد رضا نیشابوری؛ امیر حسین ناظمی؛ فریبرز عباسی


5. تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده‌های لایسیمتری

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-163

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ محمد رضا نیشابوری؛ محمد رضا شکیبا


6. تاثیر نسبت خاک به محلول بر همدماهای جذب و واجذب روی (Zn) در یک خاک شنی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-75

حبیب رمضان زاده؛ شاهین اوستان؛ محمد رضا نیشابوری؛ عادل ریحانی تبار


7. تاثیر اندوده سطحی بر فرسایش‌بین‌شیاری در شیب و شدت بارندگی مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-66

محمود سیفی؛ محمد رضا نیشابوری؛ حسن روحی پور؛ عباس احمدی


8. تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-71

داود زارع حقی؛ محمد رضا نیشابوری؛ منوچهر گرجی؛ حسن منیری فر؛ مهدی شرفاء


9. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 73-86

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل