نویسنده = صفر معروفی
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ حسین معروفی


4. بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 173-190

حمید زارع¬ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی


7. تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و نفوذ غیراشباع آب به خاک تحت تأثیر کاربرد فاضلاب در کشت سیب‌زمینی در شرایط لایسیمتری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 159-173

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ محمدرضا مصدقی؛ محمد‌باقر فرهنگی؛ قاسم رحیمی


8. بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه‌های فیزیکی خاک

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-68

مجید رئوف؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ صفر معروفی


9. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع زمین‌های شیبدار در حالت‌های ماندگار و غیر‌ماندگار

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 33-46

مجید رئوف؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ صفر معروفی


10. برآورد توزیع مکانی آب معادل برفِ سراب رودخانه کارون در محیط GIS

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمدرضا شریفی


11. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 111-122

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی


12. ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی