نویسنده = عادل ریحانی تبار
تعداد مقالات: 2
1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ و ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 19-37

معصومه مهدذی زاده؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


2. بررسی تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین در رسوبات رودخانه‌ای معدن مس سونگون، آذربایجان شرقی

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 143-155

سمیه عقیلی؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ محمدرضا حسین زاده؛ عادل ریحانی تبار