نویسنده = فرزین سلماسی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر استغراق پرش هیدرولیکی بر نوسانات فشار کف حوضچه آرامش تیپ دو USBR

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-29

سید نصراله موسوی؛ داوود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


2. شبیه¬سازی دو¬بعدی جریان در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل¬های آشفتگی و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

محمدمهدی معیری؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی