نویسنده = امیر حسین ناظمی
تعداد مقالات: 12
2. بررسی وقوع فرارفت در طول فصل رشد گیاهان زراعی بهاره و پاییزه در منطقه کرکج تبریز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-77

ابوافضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن نیا


4. مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی


5. ﻧﮕﺮش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﻟﻔه ﺳﺮﻋت ﺑﺎد در راﺑﻄﻪ فائو-پنمن-مونتیث ﺑﺮای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 1-14

محمد رضا حامی کوچه باغی؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیر حسن نیا


6. عوامل مؤثر بر خصوصیات هیدروشیمیایی آبخوان دشت مراغه- بناب

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 109-122

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی؛ امیر حسین ناظمی


7. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 181-192

حسین بیرامی؛ محمد رضا نیشابوری؛ امیر حسین ناظمی؛ فریبرز عباسی


8. مقایسه چهار مدل ضریب پراکنش در تحلیل ریاضی انتقال آلاینده¬ها در خاک¬های ناهمگن

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 249-260

فرشید تاران؛ امیر حسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی


10. تأثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 223-236

ابوالفضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدرضا شکیبا


11. روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-60

ابوالفتح اولادغفاری؛ احمد فاخری فرد؛ امیر حسین ناظمی؛ محمد علی قربانی


12. تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-25

نادر کریمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرهاد دهقانی